09

Gå til hovedinnhold

09

Hold igjen på pengebruken - prioriter det som skaper verdier

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem mandag 8. oktober. Finans Norge forventer at regjeringen holder tilbake på oljepengebruken i forslaget til statsbudsjett og at Stortinget behandler budsjettforslaget med tilsvarende disiplin. 

Illustrasjonsbilde: Grafer og tall
Foto: Shutterstock

Høring om egen pensjonskonto og pensjon fra første krone

Fredag 28. september holdt Stortingets finanskomite høring om endringer i tjenestepensjonene i privat sektor. Sentralt var forslagene om egen pensjonskonto og pensjon fra første krone. Finans Norge ga sine innspill.

Et sikkert digitalt Norge – NSMs IKT-risikobilde 2018

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har 27.9.18 lagt frem sitt IKT-risikobilde for 2018. Vurderingene føyer seg inn i rekken av aktører som peker på mulighetene og effektene som digitalisering gir på den ene siden og de sikkerhetsutfordringene dette medfører...

Faksimile av forsiden av rapporten fra NSM

Liten økning i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) økte med en tidel til 5,8 prosent i august, ifølge tall fra SSB. Endringen skyldtes sterkere vekst hos ikke-finansielle foretak, mens husholdningene og kommuneforvaltningen trakk i motsatt retning.

Utreder returordning for småbåter samt båtregister

Miljødirektoratet evaluerer nå tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter, og skal i den sammenhengen utrede hvordan et fritidsbåtregister kan innrettes best mulig for å understøtte ordningen for kasserte båter.

Møte med departementer om gjeldsproblemer

Mandag 24. september var Finans Norge invitert til møte med kulturminister Trine Skei Grande og finansminister Siv Jensen for å diskutere hvordan finansnæringen kan bidra til å hindre at spillavhengige får tilgang til for mye lån og får gjeldsproblemer. 

foto av Trine Skei Grande, Charlotte Tvedt, Siv Jensen og Gry Nergård
Foto: Kjetil Frøland, Kulturdepartementet

Flere værskader

Klimaendringene gir større mengder nedbør og mer intenst vær. Skadestatistikk fra forsikringsnæringen i Norge viser en økning i erstatningsutbetalingene etter værskader. De ti siste årene er det utbetalt over 24 milliarder kroner i erstatning til slike skad...

Foto. Vannet flommer over ved siden av bygning.

Skjevregulering kan gi ustabilitet

Stabiliteten i norsk økonomi er neppe tjent med en regulering som stadig trekker ned norske bankers markedsandeler. Tiden er overmoden for å begrave norsk skjevregulering, skriver Finans Norges direktør for bank og kapitalmarked, Erik Johansen, i en kronikk...

Erik Johansen. Foto.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Fokus på hvitvaskingsarbeidet i finansnæringen

Danske Bank offentliggjorde i denne uken funnene fra sine interne granskinger av filialen i Estland. Det som avdekkes understreker betydningen av hvor viktig et systematisk og godt arbeid mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking i bankene er.

Finans Norge er en av samarbeidspartnerne i satsingen tettpå:

tettpå: er et tverretatlig tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Hovedpartnere er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten og formålet med tettpå: er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.  – Initiativet skal påvirke og...

Illustrasjonsfoto på hvitvasking av penger

IMF: Mangfold i finans gir økt stabilitet og økonomisk vekst

En rapport fra Det internasjonale pengefondet IMF, utgitt i midten av denne måneden, viser at flere kvinner, både som brukere, som leverandører og som regulator av finansielle tjenester, vil gi fordeler utover det å adressere likestilling. Mangfold vil frem...

Illustrasjon av arbeidslivsstatistikk. Shutterstock.

Bankenes rentemargin og forbrukernes oppgave

Å lage ett tall som uttrykker bankenes rentemargin, er vanskelig. Lånerenten varierer fra kunde til kunde, og innlånskostnaden til bankene er sammensatt og varierer fra bank til bank. Dette bør bekymre forbrukerne lite. Deres viktigste oppgave er å sørge fo...

Tom Staavi. Foto.

Første fintech-medlem i Finans Norge

Finans Norge har åpnet for å ta inn fintech-selskap som medlemmer i bransjeorganisasjonen, og torsdag 6. september ble første fintech-selskap medlem hos Finans Norge. Selskapet FundingPartner skal ha sin virksomhet innen låneformidler via crowdlending. Deres forretningside er å koble bedrifter som trenger lån, med personer som ønsker å låne ut penger. Selskapet har konsesjon...

Personvernforordningen – konsesjoner og bransjenormer

Personvernforordningen, eller GDPR , er av flere omtalt som en personvernrevolusjon som vil styrke personvernet til borgerne markant. Også innen finansnæringen har det nye regelverket fått mye oppmerksomhet og forårsaket store prosesser. På mange områder bygger imidlertid forordningen på de samme grunnleggende prinsippene som tidligere regelverk. Det er imidlertid flere...

Er språket nøkkelen til større interesse, forståelse og kunnskap om pensjon?

 For to år siden avga finansnæringen i Norge følgende språkløfte: «Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid». Er løftet innfridd? Les mer i artikkelen til Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, i siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift.

Økt styringsrente

Et enstemmig hovedstyre i Norges Bank har i dag besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Dagens beslutning var i stor grad ventet og innebærer den første renteøkningen siden 2011.

Konkurransetilsynet advarer bankene mot rentesignalisering

– Hvis bankene svarer konkret når mediene spør hva de vil gjøre med boliglånsrenten, svekkes konkurransen. Slik «signalisering» kan være lovbrudd. Det skriver avdelingsdirektør Gjermund Nese og seniorrådgiver Marita Skjæveland i en kronikk i Dagens Næringsl...

Faksimile av kronikk om rentesignalisering.

Nå kommer høststormene

Fest løse gjenstander før vinden fører dem med seg, for nå kommer høststormene for fullt.  Store deler av landet får merke vinden, ifølge meteorologene.

Nedblåste trær ved hus. Foto.

Høyesterett om AFP og valgrett ved virksomhetsoverdragelse

Høyesterett skal 18. og 19. september behandle spørsmålet om tap av AFP-retten ved en virksomhetsoverdragelse utløser en valgrett for arbeidstaker. Konkret er spørsmålet om en ansatt kan nekte å bli med over til ny arbeidsgiver fordi hun gjennom overdragels...

Høyesterett.Foto.

Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober

Ny hvitvaskingslov og -forskrift trer i kraft fra 15. oktober i år.  I forskriften utvides hvitvaskingslovens anvendelsesområde til å omfatte vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta, og disse tjenestetilbyderne underlegges tilsyn. Det går fram av en melding fra Finansdepartementet.

Teknologiutviklingen endrer arbeidslivet i finansnæringen

De store teknologiendringene rundt oss vil påvirke finansnæringen i stor grad og medføre store endringer i hvordan vi jobber og hvilken kompetanse vi har behov for. Finans Norge har nylig laget en egen rapport som ser på teknologiutviklingen og fremtidens arbeidsliv i finansnæringen. Mer om rapporten på arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerrs blogg.

Ønsker helhetlig regelverksutforming og rask avklaring

Finans Norge har i dag avgitt høringssvar til Finanstilsynet om forslag til utfyllende forskrifter om krisehåndtering i banksektoren, innskuddsgaranti og Bankenes sikringsfond. Bankene ønsker helhetlig regelverksutforming og rask avklaring.

God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling

Den nye bransjenormen «God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling» gjelder fra 1. oktober 2018. Medlemsbedriftene skal sørge for at God skikk implementeres og følges. Bransjenormen erstatter «God rådgivningsskikk».

Forsidebilde God skikk

Norsk Gjeldsinformasjon - finansnæringens egen gjeldsportal

Flere banker deltar nå i utvikling og testing av løsningen som Norsk Gjeldsinformasjon etablerer. Finansforetakene må regne med at de må levere gjeldsdata i februar/mars neste år. Fra dette tidspunktet vil gjeldsportalen også være åpen for allment bruk. Her...

Par organiserer gjelden sin. Foto.
Foto: Shutterstock