Redusert sykefravær i finans, men ikke helt i mål

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Redusert sykefravær i finans, men ikke helt i mål

Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har nå vart i 17 år og skal etter planen reforhandles denne høsten. Et av hovedmålene med avtalen var å redusere sykefraværet med 20 prosent. Også for finansnæringen gjenstår en del arbeid for å komme helt i mål.

Forkjølet person. Foto.

I IA-avtalen er et av målene å redusere sykefraværet med 20 prosent fra nivået i 2001. Samlet har sykefraværet gått ned med nærmere 10 prosent, altså bare halvparten av det som var målsettingen. Avtalen, som reforhandles hvert fjerde år, løper ut 31. desember 2018, og skal etter planen reforhandles mellom partene i IA-avtalen til høsten.

Ulik utvikling mellom næringer

En rapport fra regjeringens faggruppe for IA-avtalen viser at sykefraværsnedgangen varierer mye mellom ulike næringer. Restaurant- og reiselivsbransjen, industrien, bygg og anlegg er blant næringene som har redusert fraværet med over 20 prosent, mens sykefraværet i offentlig sektor er omtrent uendret. I finansnæringen viser SSBs beregninger at sykefraværet har avtatt med om lag 14 prosent i perioden.

Figur: Endring totalt sykefravær etter næring fra 2001–2017. Prosent.

Sykefravær i ulike sektorer. Graf.

Kilde: Faggruppen for IA-avtalen. Rapport 2018.

Lavt sykefravær i finans?

Finansnæringen har i utgangspunktet relativt lavt sykefravær sammenliknet med andre næringer. I 1. kvartal 2018 var det legemeldte fraværet i næringen 4 prosent av alle avtalte dagsverk. Til sammenlikning var det legemeldte fraværet 5,8 prosent for arbeidslivet samlet. Relativt ordnet arbeidstid og ordnede arbeidsformer i næringen tilsier heller ikke særlig høyt sykefravær. Spørsmålet er om sykefraværet i næringen likevel er høyere enn det kunne vært.

Kvinner har langt høyere fravær enn menn

I finansnæringen har det legemeldte fraværet blant menn avtatt over lengre tid og utgjorde 2,4 prosent i 1. kvartal 2018. Kvinner har tradisjonelt hatt høyere sykefravær enn menn. Det legemeldte fraværet blant kvinner i finans har variert i underkant av 6 prosent siden 2004, men har vist en økende tendens siden 2015.

Legemeldt sykefravær 1. kvartal. Graf.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Sett bort fra offentlig sektor er finansnæringen den næringen med størst forskjell mellom kvinners og menns sykefravær. Finans Norges likestillingsindikatorer viser store strukturelle forskjeller mellom hvilke yrker eller roller kvinner og menn har i næringen. Kvinneandelen i næringen er dessuten høyere blant de eldste medarbeiderne. Dette kan ha betydning for sykefraværet fordelt på kjønn.

Egen sykefraværsstatistikk for medlemsbedriftene

På oppdrag for Finans Norge utarbeider SSB sykefraværsstatistikk for medlemsbedriftene, se lenke til tabellene:

Legemeldt fravær i bedrifter som er arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge