Like konkurransevilkår gir mer stabilitet og omstilling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Like konkurransevilkår gir mer stabilitet og omstilling

Norske myndigheter har nå mulighet til å fjerne norske bankers konkurranseulempe i Norge. Det vil øke næringens evne til å finansiere norske bedrifter og nødvendig omstilling. Finansdepartementet bør derfor ikke lytte til råd fra Finanstilsynet som ønsker å videreføre konkurranseulempen for norske banker i det norske markedet når EUs kapitalkravsregelverk nå skal innlemmes i EØS-avtalen.

Foto av et skilt der det står "Bank"

En samlet finansnæring har de siste 10 årene støttet arbeidet med å øke egenkapitalen i næringen. Det gir økt trygghet ved eventuelle fremtidige tilbakeslag i økonomien. Men næringen har argumentert sterkt for like konkurransevilkår i EU og at alle som opererer i det norske markedet må behandles likt.

EUs kapitalkravsregelverk, det såkalte CRR og CRD IV, skal innlemmes i EØS-avtalen. Dette regelverket bestemmer hvor høy andel egenkapital den enkelte bank må ha. Målet for EU er at regelverket skal bli likt i hele Europa. Vår tilknytning via EØS-avtalen skal etter planen tilsi at EUs fullharmoniserte kapitalkravsregelverk snart vil kunne få virkning i Norge.

Må få like konkurransevilkår

Finanstilsynet foreslo tidligere i år regelendringer som forberedelse til at det fullharmoniserte regelverket snart skal få virkning i Norge. Finans Norge har nå avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementet, som er beslutningsmyndighet i saken, der vi påpeker et særlig viktig forhold som må endres.

– Norskregulerte banker og utenlandskregulerte banker må få like konkurransevilkår i Norge, noe som ikke er tilfellet i dag. Finanstilsynet ønsker i praksis å videreføre denne skjevheten, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Tilsynet vil videreføre skjevreguleringen

EØS-tilpasningen vil medføre at norske banker og utenlandske bankers filialer vil bli behandlet likere i det norske markedet. Finanstilsynet ønsker å motvirke deler av denne likebehandlingen gjennom skjerpet tilsynspraksis for bankers interne risikovurderinger (IRB) og de såkalte pilar 2-kapitalkravene. Men slike tiltak vil kun gjelde norskregulerte banker, ikke utenlandske filialer som opererer i Norge. De sistnevnte står for om lag 40 prosent av utlånene til norsk næringsliv.

– Den norske skjevreguleringen vil dermed bli videreført i ny form om tilsynets anbefaling følges. Det vil vi advare mot, sier Kreutzer.

Finans Norge forventer fullharmonisering

Kreutzer understreker at Finans Norge nå forventer at vi i Norge både gjennomfører og praktiserer EUs fullharmoniserte kapitalkravsregelverk.

– Finanskrisen viste med all tydelighet at fragmentert regulering på tvers av landegrenser kan svekke den finansielle stabiliteten, og tiden er overmoden for å avvikle norsk skjevregulering, sier Kreutzer.

Nasjonale krav bør gjelde alle aktører i samme marked

EUs regelverk åpner for å stille strengere nasjonale krav. Men det bør gjelde alle aktører som operer i det samme markedet.

– Tilpasning til et fullharmonisert regelverk er ikke til hinder for å stille forhøyede nasjonale kapitalkrav, men det må gjøres innenfor rammen av EU-regelverkets fastlagte nasjonale handlingsrom som innebærer like krav for hjemlands- og utenlandskregulerte banker i samme marked. Da sikres like konkurransevilkår i det norske markedet mens en samtidig legger til grunn nasjonal system- og makrorisiko. Stabiliteten i norsk økonomi er ikke tjent med skjevregulering, påpeker Kreutzer.

Finans Norges høringssvar

– Norskregulerte banker og utenlandskregulerte banker må få like konkurransevilkår i Norge, noe som ikke er tilfellet i dag. Finanstilsynet ønsker i praksis å videreføre denne skjevheten.

- Idar Kreutzer

Adm.direktør Finans Norge