Forslag om å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet sendte i sommer ut på høring et forslag om å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet. Finans Norge vil avgi høringssvar og inviterer medlemsbedrifter til å gi innspill.

Barne- og likestillingsdepartementet anbefaler å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten som en del av virksomhetens samfunnsansvar og foreslår bl.a. følgende endringer i gjeldende regulering for arbeidsgivere og regnskapspliktige foretak:

  • Aktivitetsplikten til arbeidsgivere knyttet til forebygging av seksuell trakassering tydeliggjøres. Ved utførelse av pliktene skal arbeidsgivere rette oppmerksomhet mot sammensatt diskriminering. Dette presiseres i loven.
  • Virkeområdet av den lovbestemte arbeidsmetoden for likestillingsarbeidet i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 andre ledd utvides til å omfatte arbeidsgivere i private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter krever det.
  • Arbeidsgivere som etter forslaget skal følge den lovbestemte arbeidsmetoden i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 andre ledd, pålegges en plikt til å:  
  • i) kartlegge lønn fordelt etter kjønn,ii) kartlegge hvor mange som ønsker og har anledning til utvidet stillingsprosent og iii) forebygge kjønnsrelatert vold der dette er relevant.
  • Plikten til aktivt likestillingsarbeid og plikten til å redegjøre for dette arbeidet forankres i selskapets styre.
  • Arbeidsgivere som skal følge den obligatoriske arbeidsmetoden, skal redegjøre for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten. Disse arbeidsgivere skal også redegjøre for hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten.
  • Regnskapspliktige foretak skal redegjøre for likestilling og ikke-diskriminering som en del av rapportering om samfunnsansvar etter regnskapsloven.

Lenke til departementets høringsnotat:

Høring - Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Finans Norge vil avgi høringsuttalelse til forslagene. Medlemsbedrifter kan sende eventuelle innspill til arbgiv@finansnorge.no innen 10. september. Høringsfristen til departementet er 5. oktober.