Endelig blir personlig økonomi viktig i skolen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endelig blir personlig økonomi viktig i skolen

Kunnskapsdepartementet og Sanner tar grep. Fra høsten 2020 blir personlig økonomi del av kjerneelementene i matematikk og samfunnskunnskap. Det er et gledelig og riktig grep for å sikre at ingen ungdommer går over i de voksnes rekker uten kompetanse i personlig økonomi. Det skriver Hilde E. Johansen i Finans Norge i en kronikk i VG 10. juli.

Studentlue og eksamensbevis. Foto.

Vi må forholde oss til økonomi gjennom hele livet, uansett hvilken utdanning og jobb vi velger, men erfaringen viser at ikke alle klarer økonomistyring og -planlegging like godt. Dessverre får heller ikke alle med seg opplæring i økonomi hjemmefra. En undersøkelse fra Finans Norge i fjor viste at foreldre snakker mindre med barna sine om økonomi enn de gjorde tidligere. Andelen hadde sunket fra 54 prosent i 2014 til 33 prosent i 2017. Utviklingen viser at skolen har en viktig jobb å gjøre.

Finans Norge er derfor glad for at det nå forhåpentligvis blir mer systematisk undervisning i personlig økonomi, for så langt har det dessverre vært tilfeldig hvem som får opplæringen, og dessuten har det vært altfor lite. I videregående skole er det for eksempel kun elever som tar praktisk matte som får personlig økonomi (15 timer), i tillegg til at alle elever får fem timer i samfunnsfag.

Krevende økonomisk hverdag

Samfunnsutviklingen preges av økt individualisering i kombinasjon med stor tilgang på informasjon. Skal man delta i dagens samfunn, er kompetanse i personlig økonomi like viktig som det å kunne lese og skrive.

Ungdom møter flere økonomiske fristelser enn før, og i stadig yngre alder. Forbrukspress kombinert med avbetalingsløsninger, uregulerte låneordninger i sosiale medier og manglende kunnskap om konsekvenser er en farlig blanding. Mange unge vet for eksempel heller ikke hva som skjer om man ikke betaler regninger, og om det går så langt at man får betalingsanmerkning. Betalingsproblemer tidlig i livet gir et dårlig økonomisk utgangspunkt. Personlig økonomi er hverdagskompetanse og nødvendig for å mestre livet.

Den enkelte tar på seg større risiko, og sparing til egen bolig og egen pensjon er blitt mer aktuelt enn før. Forskning har vist at mange ikke forstår begreper som rentes rente og inflasjon og ikke vet at ulike investeringer kan ha ulik risiko. Uten nødvendig kunnskap er det lett å trå feil.

Mer kompliserte økonomiske forhold enn tidligere

De unge har tilgang på langt flere digitale tjenester enn for bare få år siden. I dag får mange barn egne bankkort. De må lære om sikker kortbruk, om inntekter og utgifter samt økonomistyring. Mange unge skal dessuten håndtere store pengesummer, i forbindelse med konfirmasjon og senere russefeiring.  

Utfordringen er å få folk til å forholde seg til langt mer kompliserte økonomiske forhold enn tidligere. Lav rente gjør for eksempel at vi blir fristet til å låne mer, ha et høyere forbruk og ikke minst lånefinansiere forbruket. Lavt rentenivå gjør det også mindre attraktivt å spare og dermed planlegge økonomisk for fremtiden. Det krever god pedagogisk evne å formidle sammenhengen slik at de unge forstår og handler ut i fra dette. Lav lånerente og enklere tilgang til lån medfører på den andre siden en økende risiko for at den enkelte påtar seg for høy gjeld.

Nye læreplaner

Nå skal altså skolen få nye læreplaner. Hensikten er å bidra til å gi elevene den kompetansen de trenger for å møte samfunnet og arbeidslivet i årene fremover. Alle fag i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående skole skal fornyes og bli mer praktiske.

Endringene blir flere, og innebærer blant annet at personlig økonomi løftes frem som del av kjerneelementene i matematikk. I samfunnskunnskap i videregående skole skal personlig økonomi knyttes til identitet og livsmestring.

Tverrfaglighet er nøkkel til suksess  

Opplæring i personlig økonomi griper inn i flere skolefag.  Men all erfaring viser at det er krevende å jobbe tverrfaglig, også i skolen. Så langt har det meste av fornyelsen vært fokusert på det enkelte fag, men i det videre arbeid må man også ha en tverrfaglig tilnærming til opplæringen. Det tverrfaglige temaet livsmestring med personlig økonomi skal konkretiseres og implementeres.

De nye skolefagene skal tas i bruk høsten 2020. Frem til da må det utarbeides nye læreplaner som konkretiserer premissene som er lagt. Finans Norge deltar gjerne i den prosessen. Etter mer enn 20 års arbeid med personlig økonomi i skolen, har vi mye kompetanse og et stort nettverk av gode hjelpere som kan bidra til å gjøre personlig økonomiopplæring i skolen til et interessant, lærerikt og, ikke minst, livsviktig tema.