Støtter Kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter Kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger

Kapitaltilgangsutvalget har fremmet et betydelig antall anbefalinger for å styrke kapitalmarkedets virkemåte, som Finans Norge i det alt vesentlige støtter.

– En gjennomføring av utvalgets sentrale tilrådinger vil bidra til å styrke norsk næringslivs konkurransekraft og omstillingsevne, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

– Regjeringen må følge opp forslagene, og noen av de viktigste vurderingene retter seg mot hvordan norsk finansnæring reguleres, understreker Kreutzer.

Finans Norge fremmer i sin høringsuttalelse disse hovedsynspunktene

  • For å styrke norsk næringslivs tilgang på egenkapital, bør det gjennomføres regulatoriske endringer som legger til rette for at garanterte pensjonsprodukter kan forvaltes med vesentlig høyere aksjeandel enn i dag, noe som avspeiler sparingens langsiktige horisont. Finans Norge støtter utvalgets forslag om fleksibel bufferkapital, som både vil kunne gi leverandørene mulighet til å ta økt risiko i forvaltningen av garanterte pensjonsprodukter og øke konkurransen.

  • I en stadig mer digitalisert verden med høy kapitalmobilitet vil norske finansforetak møte sterk konkurranse fra utlandet. Norske banker har tapt markedsandeler de senere årene. Skal den norske finansnæringen være konkurransedyktig, må den ha de samme rammevilkårene som utenlandskregulerte finansforetak.

  • Norsk regelverksutforming må legge til rette for innovasjon og digitalisering, og særlig bør det utvikles en regulatorisk sandkasse for fintech, der nye forretningsmodeller og tekniske løsninger kan testes ut. For å tilrettelegge for norske folkefinansieringsplattformer, bør det snarest bli igangsatt et arbeid for å utvikle et norsk regelverk som samsvarer med og understøtter relevante EU-regler. Det bør også utvikles harmonsierte rammevilkår for både fintech og folkefinansieringsplattformer på nordisk nivå.

  • Med verdipapiriseringsadgang for finansforetak vil små og mellomstore bedrifter gis større indirekte tilgang til obligasjonsmarkedet. Norge må følge EUs regelverks-utvikling, og Finansdepartementet bør snarest initiere en lovutredning med sikte på adgang til tradisjonell og syntetisk verdipapirisering i norsk rett.

  • Et offentlig engasjement i kapitalmarkedet må mobilisere privat kapital, ikke fortrenge den. Normalt bør det stå et privat forvaltningsmiljø mellom staten og selskapene det investeres i, og etableringen av et statlig venturekapitalmandat med en fond-i-fond-struktur vil bidra til dette. Systemet for offentlige tilskudds- og støtteordninger må forenkles kraftig, og det bør ikke eksistere ulike ordninger for samme formål. De offentlige eksportfinansieringsordningene bør organiseres innenfor rammen av én virksomhet. Statlige virkemidler bør dessuten inneholde et nordisk mandat, og det nordiske samarbeidet om offentlige innkjøpsprosesser bør styrkes.

  • Formuesskatten bør avvikles som følge av dens negative innvirkning på kapitaltilgangen. Forutsatt at formuesskatten avvikles, bør en moderat statlig eiendomsskatt innføres. Dersom investeringer i fast eiendom i større grad likebehandles med andre sparealternativer, oppnås trolig vesentlige samfunnsøkonomiske gevinster.