Renteheving i september

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Renteheving i september

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent og viser til at renten mest sannsynlig vil bli satt opp i september.

Med dagens rentebeslutning følger også Pengepolitisk rapport 2/18 med oppdaterte anslag for den økonomiske utviklingen fremover.

Styringsrenten med usikkerhetsvifte. Graf.

Marginal endring av rentebanen

Norges Bank viser til at fremgangen i norsk økonomi fortsetter. I senere tid har kapasitetsutnyttelsen økt og arbeidsledigheten gått ned. Den positive utviklingen har ført til at Norges Bank har oppjustert sine vekstprognoser noe for 2018 og 2019.

Norges Banks rentebane, som reflekterer renteutviklingen fremover, ble kun marginalt justert denne gangen. En høyere oljepris og en svakere krone enn ventet trekker i retning av et høyere rentenivå. Som følge av lavere kjerneinflasjon og en svakere utvikling enn anslått hos våre handelspartnere mener Norges Bank at styringsrenten i stor grad vil følge den banen som tidligere er blitt kommunisert. Det gis for øvrig uttrykk for at usikkerheten forbundet med et høyere rentenivå kan tale for at man må se an effektene av den første rentehevingen før man eventuelt øker renten ytterligere.

Utover nevnte forhold viser Norges Bank til at økende proteksjonisme internasjonalt kan svekke den økonomiske veksten i tiden som kommer. I tillegg vil lønns- og prisveksten ikke nødvendigvis ta seg opp i like stor grad som den økonomiske utviklingen her hjemme skulle tilsi. Imidlertid vil en høy oljepris og sysselsettingsvekst, samt stigende boligpriser, kunne føre til en sterkere økonomisk oppgang enn det som er anslått på nåværende tidspunkt.

Uendret krav om motsyklisk kapitalbuffer

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank. Det innebærer at kravet fortsatt vil være 2 prosent. Dersom prisene på boliger og næringseiendom skulle fortsette å øke, kan det ifølge Norges Bank tale for å øke kravet.