Nytt soliditetskrav for pensjonskasser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt soliditetskrav for pensjonskasser

Finansdepartementet har i dag fastsatt et nytt soliditetskrav for pensjonskasser. Kravet er en forenklet versjon av Solvens II-regelverket som gjelder for forsikringsforetak, og skal fange opp risikoen i pensjonskassene på en bedre måte enn det gamle regelverket gjorde. Dermed får pensjonskassene tilnærmet lik regulering som livselskaper. 

Mens forsikringsselskapene ble underlagt et nytt og omfattende, risikobasert soliditetsregelverk i form av Solvens II allerede i 2016, ble det gamle soliditetsregelverket videreført for pensjonskassene. Dette regelverket har vesentlige svakheter, særlig knyttet til verdivurderingen av pensjonsforpliktelsene og beregningen av solvensmarginkravet. Erfaringene fra finanskrisen, det lave rentenivået og utsikter til lave renter i lang tid fremover samt en økning i forventet levealder, aktualiserte imidlertid spørsmålet om hva som er et hensiktsmessig soliditetsregime for pensjonskasser, og i 2016 foreslo Finanstilsynet å innføre et nytt soliditetskrav for norske pensjonskasser, basert på Solvens II.

– Forbrukere må etter vårt syn ha samme sikkerhet for sine fremtidige pensjoner uavhengig av om disse forvaltes i et livsforsikringsselskap eller i en pensjonskasse. Finans Norge har derfor støttet at pensjonskasser, på samme måte som livsforsikringsselskaper, må være underlagt et solvenskapitalkravregime som på tilfredsstillende måte ivaretar hensynet til de forsikredes interesser. Samtidig er det slik at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser er tjenestepensjonsleverandører som er underlagt samme produktregelverk og opererer i de samme markeder. Likest mulig kapitalkrav på tvers av leverandørene er derfor nødvendig også for å sikre god konkurranse og like konkurransevilkår, sier direktør for liv og pensjon, Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Fra nyttår

Det nye soliditetskravet for pensjonskassene skal oppfylles fra 1. januar 2019, men sentrale elementer skal fases inn gradvis frem mot 2032 tilsvarende som ved innføringen av Solvens II for forsikringsselskaper.

 Det nye kravet bygger på en stresstest som pensjonskassene har brukt siden 2012, og vil være basert på prinsipper som pensjonskassene er godt kjent med. Samtidig er det naturlig at pensjonskassene får nyte godt av de samme overgangsreglene som gjaldt ved innføringen av Solvens II. Det er dessuten positivt at det nye kravet også sikrer pensjonskassene likebehandling med forsikringsselskapene når det gjelder muligheten til å investere pensjonskapitalen langsiktig i egnede infrastrukturprosjekter. Sammen med regjeringens nylige forslag om å oppheve de særnorske begrensningene på slike investeringer, vil dette legge til rette for finansiering av norsk samfunnsnyttig infrastruktur, sier Kierulf Prytz.