Ny hvitvaskingslov vedtatt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny hvitvaskingslov vedtatt

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) ble vedtatt av Stortinget 22. mai og sanksjonert av Kongen i statsråd 1. juni. Loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett og følger også opp mangler i lovverket som ble påpekt av Financial Action Task Force (FATF) sin evaluering av Norge fra 2014. 

Loven innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene på sentrale punkter. Loven vil erstatte dagens hvitvaskingslov fra 2009. Finansdepartementet opplyser på regjeringen.no at det tas sikte på å sette loven i kraft høst.

Mange innspill til den nye loven

Finans Norge har siden våren 2017 gitt mange innspill til den nye loven, både før og etter departementets oversendelse av lovproposisjonen til Stortinget. Blant annet gjennom høringssvar, skriftlige innspill til Stortingets finanskomité, i åpen høring og eget møte med saksordfører i komitéen. Flere medlemsforetak har også vært involvert i prosessen.

Godt gjennomslag for vårt syn

Samlet sett har Finans Norge i høringsrunden og overfor finanskomitéen fått rimelig gjennomslag for våre synspunkter, selv om det fremdeles er uavklarte spørsmål, som det til dels legges opp til å løse gjennom forskrift.

Av temaer som kan bli regulert i forskrift er blant annet;

  • gjennomføring av forenklede kundetiltak i skadeforsikring,
  • lovens anvendelse for agenter av utenlandske betalingsforetak,
  • utkontraktering av kundetiltak,
  • fremgangsmåten ved avvikling av kundeforhold,
  • behandling av personopplysninger og
  • kundetiltak ved utstedelse av virtuell valuta.

Finans Norge vil søke dialog med departementet i forbindelse med forskriftsarbeidet og kommer nærmere tilbake med mer informasjon om de mest sentrale endringene i loven.

Atle Roaldsøy

Atle Roaldsøy

advokat/fagdirektør

975 53 756 Atle.Roaldsoy@finansnorge.no