Norsk gjennomføring av virksomhetsreglene i PSD2

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norsk gjennomføring av virksomhetsreglene i PSD2

Regjeringen fremmet 22.06.18 ved Prop 110 L (2017–2018) et forslag fra Finansdepartementets til endringer i finansforetaksloven mv. Forslaget gjennomfører de offentligrettslige bestemmelsene i EUs andre betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366 – PSD2) i hhv. finansforetaksloven, finanstilsynsloven, betalingssystemloven og finansavtaleloven

Direktivet har som formål å åpne opp for nyskapning på betalingsområdet, fremme innovasjon gjennom økt konkurranse, og å fremme sikrere tekniske betalingsløsninger. Direktivet innfører følgelig en del nye regler som nødvendiggjør endringer i norsk rett, både privatrettslig og offentligrettslig.

Forslaget i proposisjonen innebærer at tilbydere av betalingstjenestene betalingsfullmaktstjenester og kontoinformasjonstjenester, såkalte betalingsfullmektiger og opplysningsfullmektiger, blir underlagt regulering og tilsyn fra Finanstilsynet. Tjenestene er søknadspliktig. Etter lovforslaget legges det opp til at de utfyllende og detaljerte reglene fastsettes i forskrift, slik det også var lagt opp til i høringsnotatet fra Finanstilsynet som var på høring sommeren 2017.

For å sikre at betalingsfullmektiger og opplysningsfullmektiger uhindret skal kunne tilby sine tjenester foreslås det en ny bestemmelse i betalingssystemloven som angir at betalingstjenestetilbydere har rett til tilgang til kredittinstitusjoners betalingskontotjenester. I tillegg presiseres finansforetakenes adgang til å dele opplysninger, jf. finansforetaksloven § 16-2 femte ledd.

Det foreslås dessuten en hjemmel til forskriftsbestemmelser om betalingstjenester i finansavtaleloven § 9a. Forskriftshjemmelen åpner for at det ved forskrift bl.a. kan bestemmes at betalingsfullmaktstjenester og kontoinformasjonstjenester kan inntas i finansavtaleloven § 11 første ledd og på denne måten bli ansett som betalingstjeneste. Forskriften er under utarbeidelse i Justisdepartementet, og innebærer en midlertidig regulering i påvente av ny finansavtalelov.