Finansielt utsyn: Varsler tematilsyn av utlån til næringseiendom

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansielt utsyn: Varsler tematilsyn av utlån til næringseiendom

Næringseiendom har historisk påført bankene store tap i kriser, og Finanstilsynet frykter at en negativ utvikling innenfor næringseiendom vil gi økte utlånstap i bankene. Bankenes tapsrisiko mot næringseiendom er imidlertid redusert de siste årene.

Finanstilsynet skriver i Finansielt utsyn 2018 at norske banker har en betydelig eksponering mot næringseiendomselskaper, samtidig som prisene på næringseiendom er meget konjunkturfølsomme. Lavere leieinntekter og/eller økt rentenivå kan ifølge tilsynet føre til et markert fall i næringseiendomspriser.

Sterk prisvekst

Prisveksten innenfor næringseiendom har vært sterk de siste årene. Finanstilsynet frykter at et fremtidig prisfall vil gi økte utlånstap i bankene og varsler at de vil utføre et tematilsyn av utlån til næringseiendomssektoren i andre halvår 2018. 

Næringseiendom er den næringen som historisk har påført bankene størst tap i kriser. Ifølge Norges Banks modell for konkurssannsynlighet[1] er imidlertid kredittrisikoen i næringseiendom nå lavere enn i mange andre næringer. Ifølge Norges Banks modell står næringseiendom for nesten halvparten av total bankgjeld, men bare om lag 15 prosent av samlet konkursutsatt gjeld.

Redusert tapsrisiko

Bankenes tapsrisiko mot næringseiendomsmarkedet er redusert de siste årene. Bankene har bl.a. økt kravet til egenkapitalandel for utlån med pant i kontorbygg sentralt i Oslo. Bankene har også i økende grad krav om forhåndsutleie ved finansiering av utbyggingsprosjekter.

Det er også verdt å merke seg at hoveddelen av bankenes eksponering mot næringseiendomsmarkedet er via eksponeringer mot et stort antall ulike leiekontrakter. Disse leiekontraktene har ofte mange års løpetid og kan kun sies opp dersom leietakeren går konkurs. Et prisfall i leiepriser innenfor næringseiendom vil derfor kun ha påvirkning på nye leiekontrakter. Den gjennomsnittlige leieprisen, og dermed kontantstrømmen til næringseiendomsselskapene, vil imidlertid i liten grad påvirkes av et leieprisfall.


[1] Norges Bank har utviklet en empirisk modell for overvåking av kredittrisikoen i foretakene. Modellen bruker regnskapsdata, kredittvurderinger og økonomiske indikatorer på makronivå til å beregne sannsynligheten for konkurs i hvert enkelt foretak. Modellen estimeres på næringsnivå.

Finansielt utsyn: Sterk vekst, men betydelige risikofaktorer

Finanstilsynet har i dag publisert sin halvårlige rapport om norsk økonomi og finansiell stabilitet. Tilsynet viser det til at den økonomiske veksten er sterk og vekstutsiktene gode mens finansforetakenes soliditet er god. Men, internasjonale og nasjonale risikofaktorer kan også føre til en utvikling som øker risikoen for finansiell ustabilitet .