06

Gå til hovedinnhold

06

Forenkling for flere typer lånesøknader

Samtykkebasert lånesøknad skal ikke lenger bare gjelde ved søknader om lån med pant i eiendom. Fra 1. oktober utvides ordningen til å gjelde de fleste typer lån.

Nytt nummer av Finansrett

Nytt nummer av Finansrett med 77 artikler. Denne gang inneholder Finansrett omtale av en rekke nye lover som nettopp er vedtatt, bl.a ny hvitvaskingslov, ny personopplysningslov (GDPR) og ny verdipapirhandellov (MiFID II). I tillegg omtales noen nyere sentrale rettsavgjørelser, samt en oppdatering av den internasjonale regelverksutviklingen på finansområdet.

Lavere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) ble redusert med tre tideler til 6 prosent i mai, ifølge tall fra SSB. Endringen skyldtes svakere vekst hos husholdninger og ikke-finansielle foretak. Kommuneforvaltningen opplevde på sin side at veksten tok seg opp.

Personlig økonomi blir del av skolens kjerneelementer fra 2020

Skolen får nye læreplaner fra høsten 2020. Nå har Kunnskapsdepartementet besluttet hva som skal være det viktigste i hvert fag, de såkalte kjerneelementene. Personlig økonomi blir del av kjerneelementene i matematikk og samfunnskunnskap.

Norsk gjennomføring av virksomhetsreglene i PSD2

Regjeringen fremmet 22.06.18 ved Prop 110 L (2017–2018) et forslag fra Finansdepartementets til endringer i finansforetaksloven mv. Forslaget gjennomfører de offentligrettslige bestemmelsene i EUs andre betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366 – PSD2) i hhv. finansforetaksloven, finanstilsynsloven, betalingssystemloven og finansavtaleloven

Viste frem norsk finans i Kina

Onsdag bidro finansminister Siv Jensen til at norsk finansnæring fikk presentert seg for kinesiske interesser i Shanghai. For første gang ble det arrangert et kapitalmarkedseminar i Kina. 

Idar Kreutzer, Siv Jensen, Geir O Pedersen (ambassadør) og Knut Sørlie (Innovasjon Norge). Foto.
Idar Kreutzer, Siv Jensen, Geir O Pedersen (ambassadør) og Knut Sørlie (Innovasjon Norge). Foto: Jan Erik Fåne.

Skal drive gjeldsportal

Barne- og likestillingsdepartementet har nå gitt konsesjon til selskapet Norsk Gjeldsinformasjon AS, som eies av Finans Norge, til å drifte en ny gjeldsinformasjonsportal. Dette bidrar til at bankene kan gjøre en grundigere kredittvurdering av en kunde som...

Grafer på vegger og i tak. Foto.
Foto: Shutterstock

Pensjonsordlisten har fått engelske oversettelser

Finans Norges pensjonsordliste har nå også fått engelske oversettelser. Et samarbeid med redaksjonen i den digitale ordboken Clue har gjort dette mulig. Ordlista er dermed blitt et enda bedre verktøy både for forsikringsselskapene og publikum.

Det haster med å få på plass et obligatorisk båtregister

Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund og Finans Norge signerte denne uka et felles dokument der de ber myndighetene om å innføre et obligatorisk båtregister. En bærekraftig retur- og vrakpantordning kan ikke fungere uten et obligatorisk...

Endre Solvang, Nancy Strand, Hege Hodnesdal og Leif Bergaas. Foto.
ENIGHET: Endre Solvang, generalsekretær Kongelig Norsk Båtforbund, Nancy Strand, adm. dir Avfall Norge, Hege Hodnesdal, direktør prosessområde skadeforsikring Finans Norge og Leif Bergaas, daglig leder NORBOAT

Norgesmesterne i personlig økonomi møtte finanskomiteens leder

– Det er viktig å lære om personlig økonomi så tidlig som mulig, sa finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) til klasse 9 C ved Presterød ungdomsskole. Klassen fra Tønsberg vant NM i personlig økonomi i mars i år, etter å ha konkurrert ut nesten 60 andre...

Klasse 9 c Presterød ungdomsskole sammen med Henrik Asheim. Foto.
Klasse 9 C ved Presterød ungdomsskole sammen med Henrik Asheim

Renteheving i september

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent og viser til at renten mest sannsynlig vil bli satt opp i september.

Ønsker forskrift om forbrukslån

Finansdepartementet ber Finanstilsynet om å utarbeide utkast til forskrift som fastsetter nærmere krav til finansforetakenes utlånspraksis når det gjelder forbrukslån. Det varsler finansminister Siv Jensen.

Tæppe - nytt ord for kontaktløs betaling

Det norske folk har talt. Det nye norske ordet for kontaktløs betaling kalles å tæppe.  I de fleste butikker og kafeer trenger du ikke lenger taste kode eller «dra kortet» når du skal betale småbeløp. Teknologien som ligger bak heter «near field communication». Og fra nå av kalles kontaktløs betaling å tæppe. Les mer om dette hos BankAxept.

Ja til fusjon mellom Vipps, BankID og BankAxept

Fusjonen mellom BankID Norge, BankAxept og Vipps er godkjent av Finansdepartementet. Nå starter arbeidet med å bygge selskapet som blir Nordens største innen betaling og identifisering.

Ny hvitvaskingslov vedtatt

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) ble vedtatt av Stortinget 22. mai og sanksjonert av Kongen i statsråd 1. juni. Loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett og følger også opp mangler i lovverket som ble påpekt av Financial Action Task Force (FATF) sin evaluering av Norge fra 2014. 

Godt år for skadeforsikring i Norge

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på litt under 16 milliarder kroner før skattekostnad for 2017. Det forsikringstekniske resultatet anses som godt med en kombinertprosent på 87. Dette skriver sjefaktuar Kari Mørk, Finans Norge og aktuarvikar Roxicca Thirumeny, Finans Norge i en artikkel i siste utgave av Nordisk Forsikringstidskr...

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet

I 2017 ble det totalt innbetalt rundt 93 milliarder kroner for livsforsikrings- og pensjonsprodukter i Norge, i henhold til Finans Norge statistikk. Innbetalinger til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor utgjør nær 80 prosent. Fagsjef Randi Mørk, Finans Norge omtaler i den siste utgaven av Nordisk Forsikringstidskrift trender i livsforsikrings- og...

Nytt soliditetskrav for pensjonskasser

Finansdepartementet har i dag fastsatt et nytt soliditetskrav for pensjonskasser. Kravet er en forenklet versjon av Solvens II-regelverket som gjelder for forsikringsforetak, og skal fange opp risikoen i pensjonskassene på en bedre måte enn det gamle regelverket gjorde. Dermed får pensjonskassene tilnærmet lik regulering som livselskaper. 

Åpner for pensjonssparing i infrastruktur

Regjeringen har i dag åpnet for at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan plassere kundemidler i infrastrukturprosjekter. Det er gledelig for pensjonssparerne og samfunnet.

Broer, tog, bybilde. Grafikk.
Foto: Shutterstock

Mye kortbruk i mai

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i mai ble gjennomført 166,5 millioner kortkjøp, en vekst på 4,4 prosent i forhold til mai 2017. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 56,1 milliarder kroner, en økning på 3,5 prosent sammenlignet med samme...

Betaling med kort i butikkterminal. Foto.