Revidert budsjett med få overraskelser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Revidert budsjett med få overraskelser

Regjeringen viderefører en tilnærmet nøytral finanspolitisk innretning. Det ble gjort klart i revidert statsbudsjett for 2018 som ble lagt fram i dag. Det er ellers få nyheter for finansnæringen denne gang.

De økonomiske anslagene i det reviderte budsjettet bekrefter det positive bildet av utviklingen norsk økonomi. Samtidig pekes det igjen på enkelte usikkerhetsfaktorer, høy gjeldsbelastning i husholdningssektoren, Storbritannias utmelding fra EU og konsekvensene for en liten, åpen økonomi som den norske ved økt proteksjonistisk økonomisk politikk internasjonalt.

Regjeringen anslår at det strukturelle oljekorrigerte underskuddet vil ende på 225,5 milliarder kroner i inneværende år. Dette er en nedgang på 5,6 milliarder kroner fra budsjettet som ble fremlagt i fjor høst. Endringene skyldes primært lavere utgifter i folketrygden og økte utbytteinntekter for staten. Den såkalte budsjettimpulsen (endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge) er anslått til under 0,1 prosent, hvilket innebærer at finanspolitikken i svært liten grad bidrar til å øke aktiviteten i økonomien.

Bruken av oljeinntekter er anslått å gå ned fra 2,9 % til 2,7 % av Oljefondet. Dette skyldes i stor grad at fondet har vokst mer enn ventet. Oljepengebruken ligger således enda mer innenfor handlingsregelen på 3 %.

Regjeringen viser til at de legger opp til en normalisering av pengepolitikken i lys av bedre utsikter for norsk økonomi. Videre gis det uttrykk for at en for sterk finanspolitisk stimulans kan bidra til at rentenivået øker raskere, noe som vil øke risikoen for at kronen styrker seg. Det vil kunne bremse tilpasningen til et mer konkurransedyktig lønns- og kostnadsnivå og flytte arbeidskraft fra konkurranseutsatt til skjermet sektor. Regjeringen peker på at en slik utvikling ikke vil være et godt svar på de strukturelle utfordringene norsk økonomi står overfor. Lavere etterspørsel etter varer og tjenester fra oljevirksomheten om noen år krever at vi lykkes med omstillingen av norsk økonomi.

Digitaliseringssamarbeidet

Regjeringen foreslår en engangsinvestering for modernisering av Altinn på 50 millioner kroner. Dette bygger videre på allerede påbegynt samarbeid med finansnæringen, skriver regjeringen. Prosjektet digital samhandling offentlig privat – som dette er en del av – skal realisere noen av delprosjektene.

Endring i overgangsregelen for aksjesparekonto

Det ble 1. september 2017 innført en ordning hvor personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond.

Ved innføringen av ordningen ble det gitt overgangsregler. Etter overgangsregelen kan personlige aksjonærer frem til utgangen av 2018 overføre verdipapirer til aksjesparekonto med kontinuitet. Det vil si at overføringen ikke beskattes.

Overgangsregelen gjør det mulig å realisere aksjer med negativ inngangsverdi uten at den negative inngangsverdien skattlegges i forbindelse med realisasjonen, eller når midlene tas ut av kontoen. Departementet mener dette er uheldig. I Revidert nasjonalbudsjett 2018 foreslås det derfor å endre overgangsregelen slik at negative inngangsverdier på aksjer som overføres til aksjesparekonto etter overgangsregelen, skal skattlegges i forbindelse med overføringen.

Infrastruktur-investeringer

Regjeringen viser i Revidert Nasjonalbudsjett 2018 til at Norge fører en ambisiøs klimapolitikk og gjennom Parisavtalen har forpliktet seg til å redusere utslipp. Finansnæringen støtter disse ambisjonene og vil kunne være en viktig bidragsyter i arbeidet med å nå målene. Det er et stort behov for investeringer i infrastruktur, blant annet knyttet til fornybar energi. Privat, langsiktig, pensjonskapital kan bidra med finansiering. Dette forutsetter imidlertid oppheving av de særnorske lovbegrensingene for forsikringsselskapenes investeringer i infrastruktur, slik Finansdepartementet foreslo i fjor sommer.