En sikker og effektiv finansiell infrastruktur

Gå til hovedinnhold
Publisert:

En sikker og effektiv finansiell infrastruktur

Felles løsninger, standarder og tidlig bruk av ny teknologi har gitt en effektiv finansiell infrastruktur i Norge. Det konkluderer Norges Bank med i rapporten "Finansiell infrastruktur 2018". Samtidig peker sentralbanken på at betalingssystemets avhengighet av teknologi innebærer noen sårbarheter.

Tegning av ulike betalingsmåter

Norges Bank mener det bør utredes hvordan sentrale IKT-leverandører til betalingssystemet best kan underlegges tilsyn, og om et slikt tilsyn skal være samordnet mellom relevante myndigheter.

– Sentrale leverandører er vel i stor grad allerede i gavnet under tilsyn, sier Jan Digranes, direktør for betalingsområdet i Finans Norge.

Han mener en samordning må til men at det aldri må være tvil om hvem som har hovedansvar for tilsynet. For finansnæringen er det Finanstilsynet som har denne rollen.

Kontanttjenester

Et annet forhold som sentralbanken trekker frem i rapporten er behovet for effektive elektroniske beredskapsløsninger dersom betalingssystemet opplever avbrudd. Kontanter er en del av den samlede beredskapen ved en eventuell svikt i de elektroniske beredskapsløsningene. Bankenes ansvar for kontantberedskap er nylig tydeliggjort i forskrift fra Finansdepartementet. Samtidig er kontanter fortsatt en betydelig betalingsmåte i en normalsituasjon.

Norges Bank mener at tilbudet av kontanttjenester i hovedsak er tilfredsstillende, men sårbart. Det er en klar trend i retning av færre innskudds- og uttaksmuligheter. Etter Norges Banks syn er det behov for at bankenes lovbestemte plikt til å tilby kontanttjenester også i en normalsituasjon tydeliggjøres.

Jan Digranes mener det neppe er behov for ytterligere tydeliggjøring enn den som kom i forskriften fra Finansdepartementet i april i år.

– Samtidig pågår en viktig diskusjon om beredskap i betalingssystemene og Norges Bank har kommet med ulike nyanserte vurderinger rundt dette, sier Digranes.

Krav til bankenes kontantberedskap

Finansdepartementet kom nylig med nye forskriftsbestemmelser om krav til bankenes kontantberedskap. – For bankene er forskriften bedre enn fryktet. Ikke minst fordi departementet sier at det kan tas hensyn til risikoreduserende virkninger av elektroniske...

Foto av mynter