Spørsmål og svar

Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar

Hva er tidsplanen for arbeidet?

Arbeidsgruppen ble oppnevnt gjennom Fagutvalg kreditt i Finans Norge i september 2017, og alle bankene deltar etter eget ønske. Det har vært en rekke møter og gode diskusjoner for hvordan bankene skal jobbe med bærekraft i kredittprosessen. Informasjonsskrivet skal være et «levende» dokument, som skal oppdateres fortløpende dersom det er endringer i overordnet kredittpolicy, endring i fokusområder mv. Det er et ønske i arbeidsgruppen om at dette initiativet kan videreutvikles med tiden.

Hvilke banker har inngått i arbeidsgruppen som har utformet malen for informasjonsskrivet?

Bankene som deltar i dette initiativet er DNB, Danske Bank, Storebrand, KLP, SpareBank 1 SMN, Nordea og Sbanken. De fleste av deltakerne i prosjektet jobber med kreditt eller med en tilsvarende rolle, og har inngående kjennskap til hvordan banken jobber med bærekraft og/eller utlån.

Hva innebærer dette initiativet?

Finans Norge har i samarbeid med noen av medlemsbankene laget en arbeidsgruppe som har utformet en mal med bestemte kategorier som den enkelte bank må beskrive. Dette innebærer hvordan banken vurderer sitt bærekraftarbeide, tilslutning til internasjonale initiativer, hvilke fokusområder banken har for utlån til bedrifter, og kredittpolicy for vurdering av bærekraft (ESG – analyse)

Informasjonen som vises på den respektive banks nettside er hentet fra offentlig informasjon, men presenteres kortfattet – og sammenligningsbart, på kun 2 sider.

Informasjonsskrivet skal inneholde

  • En beskrivelse av hvordan banken vurderer bærekraft generelt
  • Hvilke internasjonale retningslinjer og avtaler knyttet til bærekraft banken har forpliktet seg til
  • Bankens fokusområder for bærekraft i kredittgivningen (beskrivelse av tilbudet og hvilke bransjer bankene ikke vil gi lån til)
  • Hvordan bærekraftaspekter inngår i kredittvurderingen, samt hvordan kredittporteføljen fordeler seg på ulike bransjer

Inspirasjon til dette arbeidet er hentet fra den Svenske bankforeningen som lanserte et tilsvarende initiativ i 2017. Utgangspunktet for arbeidet har vært å gi bedre og enklere informasjon til kunder og interessenter om hva bankene gjør i sine kredittvurderinger knyttet til bærekraft. Gjennom dette bransjeinitiativet skal informasjonen dessuten være enklere å sammenligne mellom bankene som deltar.