Bransjeinitiativ om bankenes arbeid med bærekraft

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bransjeinitiativ om bankenes arbeid med bærekraft

For å gjøre det lettere for forbrukerne og næringslivet å se hvordan banken jobber med bærekraft i kredittprosessene, har syv banker gått sammen om å publisere et eget informasjonsskriv. Dette er et initiativ fra Finans Norge.

Bilde av hender som holder en jordklode
Foto: Shutterstock

Finans Norges medlemmer har lenge jobbet med bærekraft, og dokumenterer sitt arbeide blant annet i bærekraftrapporter og i årsrapporter. Bærekraftsagendaen har allerede satt sitt tydelige preg på pengene næringen forvalter på vegne av kundene. Ansvarlige investeringer og ESG-analyse på investeringssiden er blitt bygget opp i norske pensjonsselskaper og banker. Nå er turen kommet til utlånssiden.

Bankens vurderinger

I de senere årene har bankene fått økt oppmerksomhet rundt deres rolle for hvordan klima og sosiale forhold spiller inn i vurderingene i utlånsvirksomheten. Hvilke vurderinger bankene gjør i kredittprosessen knyttet til miljø og sosiale forhold er for mange nokså ukjent, og Finans Norge ønsker med dette initiativet å løfte frem arbeidet bankene gjør om bærekraft i kredittvurderingene.

Enklere å sammenligne

I informasjonsskrivet rapporterer hver bank sin bankspesifikke informasjon i henhold til et felles oppsett. Informasjonen er allerede offentlig og inneholder blant annet informasjon fra bærekraftrapporter, årsrapporter og nettsider. Gjennom sammenstillingen i informasjonsskrivet er det enklere å sammenligne bankenes arbeid på bærekraft i kredittprosessen, og øker transparens.

Finans Norge har i samarbeid med noen av medlemsbankene laget en arbeidsgruppe som har utformet en mal med bestemte kategorier som den enkelte bank må beskrive. Dette innebærer hvordan banken vurderer sitt bærekraftarbeide, tilslutning til internasjonale initiativer, hvilke fokusområder banken har for utlån til bedrifter, og kredittpolicy for vurdering av bærekraft (ESG – analyse)

Informasjonen som vises på den respektive banks nettside er hentet fra offentlig informasjon, men presenteres kortfattet – og sammenligningsbart, på kun 2 sider.

Informasjonsskrivet skal inneholde

  • En beskrivelse av hvordan banken vurderer bærekraft generelt
  • Hvilke internasjonale retningslinjer og avtaler knyttet til bærekraft banken har forpliktet seg til
  • Bankens fokusområder for bærekraft i kredittgivningen (beskrivelse av tilbudet og hvilke bransjer bankene ikke vil gi lån til)
  • Hvordan bærekraftaspekter inngår i kredittvurderingen, samt hvordan kredittporteføljen fordeler seg på ulike bransjer

Inspirasjon til dette arbeidet er hentet fra den Svenske bankforeningen som lanserte et tilsvarende initiativ i 2017. Utgangspunktet for arbeidet har vært å gi bedre og enklere informasjon til kunder og interessenter om hva bankene gjør i sine kredittvurderinger knyttet til bærekraft. Gjennom dette bransjeinitiativet skal informasjonen dessuten være enklere å sammenligne mellom bankene som deltar. 

Bankene som deltar i dette initiativet er DNB, Danske Bank, Storebrand, KLP, SpareBank 1 SMN, Nordea og Sbanken. De fleste av deltakerne i prosjektet jobber med kreditt eller med en tilsvarende rolle, og har inngående kjennskap til hvordan banken jobber med bærekraft og/eller utlån.

Arbeidsgruppen ble oppnevnt gjennom Fagutvalg kreditt i Finans Norge i september 2017, og alle bankene deltar etter eget ønske. Det har vært en rekke møter og gode diskusjoner for hvordan bankene skal jobbe med bærekraft i kredittprosessen. Informasjonsskrivet skal være et «levende» dokument, som skal oppdateres fortløpende dersom det er endringer i overordnet kredittpolicy, endring i fokusområder mv. Det er et ønske i arbeidsgruppen om at dette initiativet kan videreutvikles med tiden.

Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

direktør bærekraft

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no