Renteheving etter sommeren

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Renteheving etter sommeren

Styringsrenten holdes uendret på 0,5 prosent, men Norges Bank varsler at første renteheving siden 2011 nærmer seg.

Med dagens beslutning publiseres også oppdaterte anslag i Norges Banks pengepolitiske rapport, den første etter at regjeringen endret inflasjonsmålet til 2 prosent. Rapporten gir et klart bilde av at den økonomiske utviklingen, både i Norge og internasjonalt, er i ferd med å bli normalisert, med mindre behov for å styrke etterspørsel gjennom ekspansiv penge- og finanspolitikk.    

Norges Banks vurderinger reflekterer styrkede vekstutsikter både i Norge og hos våre handelspartnere. Veksten er anslått til å bli høyere sammenlignet med tidligere og kapasitetsutnyttelsen når dermed et normalnivå noe før enn tidligere lagt til grunn.

Norges Bank gir uttrykk for at den økonomiske situasjonen og utsiktene fremover tilsier at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp etter sommeren i år. Dette kommer til uttrykk i sentralbankens oppdaterte rentebane.

 

Rentebanen. Graf.

Endret inflasjonsmål

Den 2. mars i år fastsatte regjeringen en ny forskrift for pengepolitikken. Ny forskrift innebar at inflasjonsmålet ble nedjustert fra 2,5 prosent til 2 prosent.

Norges Bank viser til at reduksjonen av inflasjonsmålet på kort sikt tilsier et høyere rentenivå, ettersom avstanden til målet vil være redusert sammenlignet med tidligere. Når inflasjonsmålet gradvis får gjennomslag i inflasjonsforventningene, vil inflasjonen og den nominelle renten på lengre sikt falle med en halv prosentenhet.

Hvordan endringen av inflasjonsmålet og øvrig ny informasjon slår ut i rentebanen fremstiller Norges Bank i sitt renteregnskap.

Renteregnskapet. Graf.

Uendret motsyklisk buffer

I samsvar med Norges Banks tilråding, har Finansdepartementet i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret på 2 prosent.

I begrunnelsen for tilrådingen viser Norges Bank til at finansielle ubalanser har bygget seg opp gjennom langvarig oppgang i eiendomspriser og stigende gjeldsbelastning i husholdningene. Videre anfører Norges Bank at korreksjonen i boligmarkedet har redusert risikoen for en brå og mer markert nedgang lenger frem i tid, og at lavere boligprisvekst over tid vil dempe gjeldsveksten og dermed bidra til å redusere sårbarheten i husholdningene.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no
Michael Hurum Cook

Michael Hurum Cook

analysesjef

976 73 898 mhc@finansnorge.no