Rapport fra kapitaltilgangsutvalget

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rapport fra kapitaltilgangsutvalget

Kapitaltilgangsutvalget har i dag levert sin rapport om bedrifters tilgang til kapital. Utvalgets utredning tar for seg hvordan kapitalmarkedet fungerer i Norge, og i hvilken grad gründere og bedrifter har tilstrekkelig tilgang på kapital. Utvalgets anbefalinger kan ha stor betydning for finansnæringen.

Finans Norge mener utredningen berører svært viktige problemstillinger. Et velfungerende kapitalmarked er en forutsetning for en vellykket omstilling i næringslivet som kan understøtte vår felles velferd.  

Sentrale områder for finansnæringen

Finans Norge vil gå grundig gjennom utvalgets rapport og anbefalinger i arbeidet med vår høringsuttalelse. Vi merker oss imidlertid i første omgang at utvalget har flere anbefalinger på sentrale områder for finansnæringen:

  • «Utformingen av norsk regulering bør, i tillegg til å vektlegge finansiell stabilitet, så langt som mulig ta hensyn til norske bankers konkurranseevne i lokale markeder. Avvik i reguleringer fra praksis i EØS-området bør begrunnes særskilt.»
  • «Forslaget til ny finansavtalelov bør tas opp til ny vurdering, og det bør gjøres en full konsekvensutredning.»
  • «Sikker og transparent verdipapirisering kan øke størrelsen på obligasjonsmarkedet. Det kan bidra til økt likviditet og kan gjøre markedet mer attraktivt for nye utstedere. Utvalget mener Norge bør følge regelverksutviklingen i EU og sikre rask og effektiv innføring av regler om verdipapirisering i Norge, slik at norske finansforetak og investorer får fullverdig tilgang til denne muligheten.»
  • «Regelverket for låneformidlingsplattformer bør klargjøres ytterligere, og utilsiktede hindringer for etablering og drift av plattformer både for lån og egenkapital bør fjernes. I påvente av et felleseuropeisk regelverk for folkefinansiering bør det vurderes å etablere et norsk regelverk både for låne- og egenkapitalplattformer. I utformingen av et eventuelt norsk regelverk bør det ses hen til våre naboland.»