93 milliarder til forsikring og sparing

Gå til hovedinnhold
Publisert:

93 milliarder til forsikring og sparing

I 2017 ble det innbetalt totalt 93 milliarder kroner til livsforsikringer og pensjonsordninger, viser ny statistikk fra Finans Norge. Innbetalingene økte med en prosent fra året før og kundenes rettigheter til pensjon økte med åtte prosent. 

illustrasjonsbilde mynter og søyler

Hovedtyngden av innbetalingene til livselskapene i 2017 kommer fra arbeidsgivere for tjenestepensjonsordningene i privat og kommunal sektor. Av totalt 93 milliarder kroner innbetalt, utgjør 78 prosent innbetaling til tjenestepensjonsordninger. Til sammenligning utgjorde sparing i individuelle pensjonsordninger kun fire prosent.

De totale forsikringsforpliktelsene, det vil si kundenes midler, økte med 8 prosent i 2017, og utgjør nå 1 264 mrd. kroner.

Individuell pensjonssparing (IPS)

Ved utgangen av 2017 utgjorde samlet innbetaling til individuell pensjonssparing 2,7 mrd. kroner. Dette er en økning på 49 prosent sammenlignet med samme periode 2016. Økningen kommer i stor grad av innbetalinger til den nye individuelle skattefavoriserte pensjonsordningen (IPS).

Den nye IPS-ordningen gjør det mer gunstig å spare til egen pensjon ved at det er innført skattesymmetri i skattesatsene for fradrag og beskatning ved uttak. IPS tilbys av bank, livsforsikringsselskaper, pensjonsforetak og verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. I den foreløpige livstatistikken fremkommer tall for IPS solgt gjennom livselskapene som er medlemmer i Finans Norge, og vil dermed ikke gi et fullstendig bilde av omfanget av IPS i markedet. 

For livselskapene viser livstatistikken at det i 2017 ble innbetalt 759 millioner kroner til den nye IPS-ordningen. Da mange tegnet IPS i helt på slutten av 2017, vil innbetaling til flere IPS-avtaler først fremkomme i livstatistikken for 1. kvartal 2018. IPS-reglene trådte i kraft 1. november i fjor og erstattet IPS-ordningen fra 2008.

Figuren under viser utviklingen i innbetaling til IPS fra innføringen i 2008.

Figur Innbetaling til IPS 2017

Tjenestepensjon

Finans Norges livstatistikk viser at det i 2017 ble innbetalt 73 mrd. kroner til private og kommunale tjenestepensjonsordninger, hvorav privat tjenestepensjon utgjorde 36,6 mrd. kroner.

Sparing i innskuddspensjonsordninger fortsetter å øke også i 2017, og utgjør nå 73 prosent av innbetalingene til privat tjenestepensjon. Dette tilsvarer 26,6 mrd. kroner.

Fortsatt mest ytelsespensjon

Fremdeles er 62 prosent av den samlede kapitalen i privat tjenestepensjon knyttet til ytelsesordninger. Dette utgjorde ved utgangen av 2017 ca. 372 mrd. kroner.

Oppspart kapital tilknyttet innskuddspensjon økte siste år med 26 prosent, og utgjorde pr. 31.12.2017 om lag 226 mrd. kroner.

Ved utgangen av 2017 utgjorde innbetaling til pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven 5 prosent av de totale innbetalingene til privat tjenestepensjon.

Innbetalinger til alderspensjonssparing (hybrid-ordninger) utgjorde 556 millioner, og er en økning på 96 prosent sammenlignet med utgangen av 2016. Innbetalt premie til hybridordningene utgjør imidlertid kun 1,5 prosent av innbetalingene til privat tjenestepensjon totalt.

Øvrig innbetaling til ordninger etter tjenestepensjonsloven er knyttet til uførepensjon, og tilsvarer 1,3 mrd. kroner.

Kjempesuksess for ny IPS-ordning

Mann og dame som ser på en laptop. Foto.
Foto: Shutterstock

Nye skatteregler for den individuelle pensjonsspareordningen har ført til et betydelig høyere ønske om å spare til egen pensjon.