Saker med betydning for finansnæringen i regjeringserklæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Saker med betydning for finansnæringen i regjeringserklæringen

Positivt på finansskatt, pensjon, infrastrukturinvesteringer, videreføring av DSOP og overvann. Varsler strengere politikk på forbrukslån, og større ansvar for de profesjonelle partene ved bolighandel.

Her er en liste med saker av betydning for finansnæringen:

Pensjon

Legge til rette for trygge og forutsigbare rammer for privat pensjonssparing og private tjenestepensjonsordninger.

Fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen i både privat og offentlig sektor. Dette innebærer blant annet at offentlig tjenestepensjon må gi gode insentiver til arbeid, og legge til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor.

Forbrukslån og kontonummer

Regjeringen ser med bekymring på veksten i markedet for forbrukslån uten sikring og grundig vurdering av låntakers betalingsevne. Slike lån kan skape problemer for de som allerede har en sårbar økonomisk situasjon. Det er nylig iverksatt en rekke tiltak for å få dette markedet til å fungere bedre. Regjeringen vil vurdere behovet for ytterligere regulering av markedet, blant annet for å bidra til at slike lån gis på en forsvarlig måte. Regjeringen vil også vurdere om det bør være en øvre grense for effektiv rente på usikrede forbrukslån.

 • Legge frem en stortingsmelding om forbrukerpolitikk med særlig vekt på forbrukernes rettigheter og personvernet i den digitale økonomien.
 • Vurdere om det bør være en øvre grense for effektiv rente på usikrede forbrukslån.
 • Vurdere ytterligere innstramninger i adgangen til å yte forbrukslån.
 • Vurdere tiltak som kan gjøre det enklere å bytte bank, herunder mulighet for at kontonummer følger kunden, ikke banken.

Finansskatten 

Vurdere om finansskatten bør vris bort fra arbeidsplasser, i lys av blant annet EØS-rettslige problemstillinger, arbeidet med forbedring av skattegrunnlaget og mulighetene for omgåelser.

Finansmarkedene

Velfungerende finansmarkeder er avgjørende for økonomiens vekstevne og folks hverdag, ved at lønnsomme prosjekter får tilgang til kapital til priser som gjenspeiler risikoen, og at folk får tilgang til lån og investeringsmuligheter. Regjeringen vil legge til rette for et velfungerende kapitalmarked, trygge banker og en konkurransedyktig finansnæring.

Boligmarkedet 

 • Gjennomgå eiendomsmeglingsloven med sikte på forenklinger og trygghet for forbrukerne.
 • Styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved bolighandel.

Unotert infrastruktur 

 • Vurdere å åpne for at SPU kan investere i unotert infrastruktur og unoterte selskaper, med krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer i SPU.
 • Vurdere hvordan staten kan bidra til at lønnsomme prosjekter har tilgang til kapital, herunder vurdere ordninger knyttet til såkornfond/presåkornfond i lys av Kapitaltilgangsutvalgets utredning og andre pågående prosesser.
 • Gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering i Norge.

Digitalisering 

 • Følge opp arbeidet med en helhetlig og samlet strategi for økt digitalisering på tvers av næringer og bransjer gjennom en Digital21-prosess.
 • Fortsette arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester og kommunikasjon mellom det offentlige og næringslivet.
 • Vurdere hvordan blokkjede-teknologi kan legge grunnlag for ny verdiskaping.

Klima og naturskader

Følge opp overvannsutvalgets innstilling.

Arbeidsliv

 • Gjennomgå og vurdere effekten av seniorpolitiske tiltak
 • Styrke programmer for kompetanseheving i arbeidslivet
 • Styrke innsatsen for å redusere sykefraværet (kritisk gjennomgang av IA avtalen)
 • Tilpasse arbeidsmiljøloven for økt fleksibilitet
 • Tilpasse lovverket til at flere skifter arbeid og arbeidsforhold oftere og at mange har andre tilknytningsformer til arbeidslivet enn det som har vært vanlig

Europapolitikk

 • Ivareta norske interesser ved å medvirke tidlig i prosesser og politikkutforming i EU.
 • Styrke koordineringen av statsforvaltningens samlede håndtering av europasaker for å sikre effektiv saksbehandling og bedre norsk medvirkning.
 • Ivareta norske interesser i forbindelse med Brexit gjennom tett dialog med EU og Storbritannia.