Nå kan du flytte fra flommen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nå kan du flytte fra flommen

Inntil utgangen av 2017 har flomutsatte som har sett huset forsvinne med vannet, måttet sette opp huset samme sted og vente på neste flom. Loven har ikke åpnet for erstatning for tomten slik at man har kunnet kjøpe ny tomt et tryggere sted. 1. januar ble loven endret. Til det bedre. 

Hus i vann. Foto.

Været blir villere og det blir våtere. Det fører til flere naturskader på boliger og fritidsboliger. Enten i form av vassdrag som går over breddene eller grunnforhold som endrer seg og blir utrygge. 

Finans Norge har sammen med norsk forsikringsnæring lenge påpekt at det er uklokt å bygge opp igjen boliger eller hytter på tomer der det er stor sannsynlighet for at de kan rammes av nye naturskader. Men lovverket som regulerer erstatninger etter naturskader, har ikke åpnet for at man kan få erstattet tomteverdien og bygge et annet og tryggere sted. Den muligheten ble det åpnet for fra 1. januar i år. I tillegg vil du etter ny lov få dekket verdien av huset og tomten, selv om huset bare delvis er skadet.

Gjelder privatkunder

Det er naturskadeforsikringsloven som regulerer disse forholdene. Essensen i lovendringene er at privatkunder (ikke næring) skal kunne få erstatning for tomtens omsetningsverdi dersom den er skadet/tapt ved naturskadehendelse, forutsatt at det ikke gis tillatelse til oppføring av bolig eller fritidsbolig på «gammel» tomt.

Det er to forhold som gir forsikringskunden rett til å kreve å erstatning for tomten:

  1. Bolig- eller fritidshuset er skadet i en naturulykke. 
  2. Grunnen under et brannforsikret bolig- eller fritidshus har blitt ustabil som følge av en naturulykke

Må ha gjort risikovurdering

I praksis vil det være offentlig myndighet – primært kommunen – som eventuelt nekter skadelidte reparasjon eller gjenoppbygging. Kommunen må ha gjort en konkret risikovurdering, det må være forbundet med fare å fortsatt bo på stedet, og det må legges til grunn at kommunens beslutning bygger på faglige vurderinger gjort av geoteknisk ekspertkompetanse eller spesialkompetanse på flomfarevurderinger.

Alternativt kan tomten sikres

Loven åpner også for et alternativ. I stedet for å erstatte tomtens omsetningsverdi, kan forsikringsselskapet som alternativ sikre eiendommen. Det er tre forutsetninger som må på plass for at dette alternativet kan brukes:

  1. Sikrede må gi sitt skriftlige samtykke
  2. Sikringstiltakene må gi så god beskyttelse mot ny naturskade at skadelidte kan få tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging på skadestedet
  3. Forsikringsselskapet skal dekke utgiftene til sikringstiltakene og sørge for ettersyn og vedlikehold

Store konsekvenser for de som rammes

Dette er heldigvis sjelden forsikringstilfeller selv om de har store konsekvenser for dem som rammes. Det kan være mange spørsmål som dukker opp når man skal behandle forsikringstilfeller etter denne lovutvidelsen. Men tiltaket er en tilpasning til et villere klima, og er et av mange grep vi som samfunn må ta. Det gir kundene som bor utsatt til økt økonomisk trygghet, men det gir også over tid en lavere kostnad for fellesskapet fordi man reduserer risikoen for at en nyoppført bolig må erstattes på nytt i løpet av kort tid. 

I korte trekk er det klokt for alle hvis vi slutter å fore stadig villere vær med nyoppførte boliger og hytter.

Flom og store vannmengder i 2017

Fjoråret var preget av mye nedbør og flom. Det viser en oversikt fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. I 2017 var det naturskader for anslagsvis 870 millioner.

Hus under vann. Foto.
Foto: Eirik Søbye