Klima og finansnæringen i regjeringsplattformen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klima og finansnæringen i regjeringsplattformen

Klima er et stadig viktigere tema både i finansnæringen og i politikken. Regjeringsplattformen gir plass til flere tema som er viktige for klimasaken. Spesielt viktig for finansnæringen er oppfølging av NOU om overvann, SPU-investeringer i unotert infrastruktur og grønn konkurransekraft.  

Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen

Finansnæringen er i gang med å utvikle et veikart for grønn konkurransekraft som skal ferdigstilles i mai 2018. Det er positivt at regjeringsplattformen vil bruke veikart som et utgangspunkt for dialog og som et bidrag til å styrke Norges grønne konkurransekraft. Sakene som nevnes i regjeringsplattformen er:

  • Ha tett dialog med næringslivet for å skape lønnsomme, grønne arbeidsplasser på grunnlag av deres veikart til lavutslippssamfunnet, og med utgangspunkt i prinsippene for grønn konkurransekraft.
  • Styrke Norges grønne konkurransekraft ved å legge til rette for industriklynger som bidrar til å utvikle ny klimateknologi og som skaper nye lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Omstilling til lavutslippssamfunnet

Dersom finansnæringen skal bidra i omstillingen til lavutslippssamfunnet i Norge, er vi avhengige av en utvikling i samme retning i andre næringen og sektorer. Et konkret klimautslippsmål betyr nye forretningsmodeller og ny teknologi som skal finansieres. Viktige områder for omstillingen er beskrevet innenfor mange områder i regjeringsplattformen, blant annet:

  • Ha sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor, herunder å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Disse måltallene er basert på forbedringer av teknologisk modenhet i ulike deler av transportsektoren.
  • Utvikle et mer effektivt og koordinert virkemiddelapparat på klimaområdet der viktige virkemidler som Innovasjon Norges miljøteknologiordning, Forskningsrådets klimateknologiprogrammer og Enova ses i sammenheng.

Økt ambisjonsnivå for klimatilpasning er betydningsfullt for forsikringsselskapene

Et klimatilpasset samfunn er i stand til å begrense eller unngå skader som følge av klimaet. Klimaendringene gjør arealplanleggingen mer krevende ved at økte og mer intense nedbørmengder og elver og bekker som finner nye veier gjør at nye områder blir flom og rasutsatte. Dette krever økt kompetanse i kommunene. I regjeringsplattformen er det flere tiltak som er viktige for finansnæringen og skadeforsikring spesielt:

  • Følge opp overvannsutvalgets innstilling.
  • Stimulere til økt forskning på klimatilpasning.
  • Videreføre sektorprinsippet der hver sektor er ansvarlig for klimatilpasning innen sitt område.
  • Samarbeide med kommunene for å sette dem bedre i stand til å håndtere nye utfordringer som følge av klimaendringene.

Åpning for SPU-investeringer i unotert infrastruktur

Finans Norge har i en tidligere høringsuttalelse foreslått at oljefondet bør åpne for investeringer i infrastruktur. Fondets størrelse og langsiktighet tilsier at det er godt egnet for slike investeringer, og kan gjennom sine investeringer bidra til klimavennlige prosjekter. Det ventes at fornybar energiproduksjon vil øke kraftig i tiden fremover, ved at myndigheter i stadig flere land fastsetter mål om hvor stor andel fornybar energi skal utgjøre av total energiforsyning. Direkte i fornybar infrastruktur er blant annet solenergi, vindkraftparker og strømnett. Det er derfor gledelig at regjeringsplattformen åpner for muligheten til at oljefondet kan investere i unotert infrastruktur:

  • Vurdere å åpne for at SPU kan investere i unotert infrastruktur og unoterte selskaper, med krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer i SPU. 
Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

direktør bærekraft og medlemskontakt

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no