Hovedstyremøte i Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hovedstyremøte i Finans Norge

Hovedstyret i Finans Norge avholdt møte torsdag 25. januar.

Innledningsvis ble hovedstyret orientert om arbeidet i Nordic Financial CERT. Finansnæringen i Norge har i flere år samarbeidet gjennom Finans CERT om å avdekke, bekjempe og varsle om cyberangrep og digitale trusler. Samarbeidet karakteriseres som vellykket, og fra 2017 har Sverige, Danmark, Finland og Island blitt med i arbeidet. Landene har dannet Nordic Financial CERT som ledes fra Norge og har tilhold i Finansnæringens hus.

Blant sakene hovedstyret behandlet var blant annet:

Bank- og kapitalmarked

Hovedstyret besluttet å bidra økonomisk for å forsere utrullingen av samtykkebasert lånesøknad. Næringen anser det er et betydelig effektiviseringspotensial for bankene at man får ordningen med samtykkebasert lånesøknad raskt på plass.

Hovedstyret ble orientert om arbeidet med ny finansavtalelov, hvor Finans Norge har lagt ned betydelige ressurser i å bidra til at lovutkastet blir tydeligere og mer konsekvent med øvrig finanslovgivning. Vi har også fått støtte for dette på lederplass i DN, og arbeidet tett sammen med andre høringsinstanser.

Det ble videre orientert om arbeidet med ny banksikringslov, endringer i rammeverket for OMF, og initiativ vedrørende verdipapirisering.

Arbeidet med revidering av boliglånsforskriften ble diskutert av hovedstyret. Det er gjennomført en undersøkelse blant medlemmene for å få tilbakemeldinger på erfaringer med de nåværende retningslinjene. Hovedstyret konkluderte med at Finans Norge bør påpeke de prinsipielle sidene ved at det bør være opp til godt bankhåndverk å vurdere boliglånesøknader. Videre ble man enige om å se an utviklingen i boligmarkedet første kvartal, og anbefalingen fra Finanstilsynet som ventes 1. mars.

Forsikring og pensjon

Hovedstyret ble orientert om at Finans Norge har inngått samarbeidsavtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Avtalen innebærer et tett samarbeid om sårbarheter i samfunnet, blant annet knyttet opp til naturskader, overvannsproblematikk og lokal sårbarhet for klimaendringer.

Høringen fra Finansdepartementet om innføring av egen pensjonskonto ble også diskutert.

Blockchain og kryptovaluta

Hovedstyret ble invitert til å diskutere hvordan Finans Norge skal arbeide med og ta stilling til problemstillinger knyttet til blockchain og kryptovaluta. Det ble konkludert med å invitere medlemsbedrifter inn i en gruppe som kan diskutere ulike problemstillinger og foreslå posisjoner og standpunkter for Finans Norge.

Gjeldsinformasjonsportal

Finans Norge og Evry er så langt de to som har søkt om konsesjon for å drive gjeldsinformasjonstjeneste, etter at Barne- og likestillingsdepartementet før jul inviterte til dette. Hovedstyret mener det er viktig at Finans Norge holder tempo og avsetter nok ressurser til at Finans Norges portalløsning raskt kan bli operativ etter at eventuell konsesjon er gitt. Hovedstyret sluttet opp om Finans Norges arbeid på dette området.

Veikart for grønn konkurransekraft

Høsten 2017 vedtok hovedstyret å igangsette arbeidet med å utarbeide et veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen. Arbeidet er godt i gang, og Idar Kreutzer orienterte hovedstyret om status og arbeidet videre. Prosessen er i henhold til fremdriftsplan, og målet er å presentere veikartet på Finans Norges bærekraftkonferanse i juni 2018.

Likelønn og likestilt deltakelse

Finans Norge har sammen med LO og Finansforbundet gjort et arbeid med å identifisere status på likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen. Det er blitt enighet om 7 indikatorer for å måle likestilling, og dermed har det blitt etablert en felles statusoppfatning mellom partene. Det gjør det enklere å identifisere utfordringer, og bidra med råd overfor medlemsbedrifter.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no