Renteøkning rykker nærmere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Renteøkning rykker nærmere

Et enstemmig hovedstyre i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på dagens 0,5 prosent. Samtidig ble rentebanen oppjustert, hvilket kan gi en renteøkning mot slutten av 2018.

I forbindelse med årets siste rentemøte ble også Norges Banks oppdaterte prognoser publisert i Pengepolitisk rapport 4/17. I rapporten har hovedstyret oppsummert de mest sentrale faktorene som har påvirket prognosene denne gangen.

Bedre vekst i norsk økonomi

Aktiviteten i norsk økonomi fortsetter å ta seg opp. Kapasitetsutnyttingen har økt og arbeidsmarkedet er fortsatt i bedring. Fremgangen har fått god drahjelp av lave renter, ekspansiv finanspolitikk og bedre konkurranseevne som følge av svak krone.

Norges Bank viser til at kapasitetsutnyttingen kan komme til å øke videre fremover. Både generelle foretaksinvesteringer og oljeinvesteringer vil bidra til dette. Imidlertid kan omslaget i boligmarkedet bidra til å trekke boliginvesteringene ned. Finanspolitikken vil dessuten ikke lenger kunne bidra i like stor grad som en ekspansiv impuls.

Inflasjon under målet

Prisveksten har i senere tid vært relativt stabil etter en periode med redusert vekst. Nivået er imidlertid godt under inflasjonsmålet på 2,5 prosent. Fremover vil inflasjonen på den ene siden kunne løftes av den svake kronen som gir økte importpriser. På den andre siden vil en moderat lønnsvekst bidra i motsatt retning.

Omslag i boligmarkedet reduserer risikoen for fremtidig nedtur

Utviklingen i boligmarkedet kan føre til redusert risiko for et kraftig boligprisfall i fremtiden. Den voldsomme veksten vi så gjennom 2016 er avløst av et moderat fall gjennom 2017. Gjeldsveksten i husholdningene har likevel vært stabil til tross for at boligmarkedet bremser. Etter hvert er det grunn til å tro at gjeldsveksten vil bli lavere dersom utviklingen i boligmarkedet fortsetter. Økt veksttakt i norsk økonomi kan motvirke en slik utvikling ved en økt bolig- og gjeldsetterspørsel.

Fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk

Norsk økonomi er i bedring, men fortsatt er kapasitetsutnyttingen under normalt nivå og inflasjonen under inflasjonsmålet. Det er ansett som nødvendig å fortsatt føre en ekspansiv pengepolitikk, men gitt dagens situasjon og utsiktene fremover vil det være aktuelt med en tidligere renteheving enn det man tidligere har lagt opp til. Norges Bank sier nå at det kan ligge an til rentehevning allerede ved utgangen av 2018.

Uendret nivå på motsyklisk kapitalbuffer

Norges Bank gir råd til Finansdepartementet om nivået på motsyklisk kapitalbuffer hvert kvartal. Kravet er i dag 1,5 prosent, men vil øke til 2 prosent fra og med 31. desember 2017.

I fjerde kvartal har Norges Bank anbefalt at den motsykliske bufferen ikke justeres. Det legges vekt på at bankene har blitt mer solide og har lave tap samt at tilgangen på kreditt synes å være god for kredittverdige foretak. Videre vil omslaget i boligmarkedet gi en lavere risiko for et brått fall i fremtiden i tillegg til at husholdningenes gjeldsbelastning vil kunne reduseres med tiden.

Finansdepartementet har i dag besluttet å holde den motsykliske kapitalbufferen uendret, i tråd med rådet fra Norges Bank.