– Ny finansavtalelov kan få store konsekvenser for norsk næringsliv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

– Ny finansavtalelov kan få store konsekvenser for norsk næringsliv

Forslag til ny finansavtalelov er mangelfullt utredet. Det er svært alvorlig. Flere av forslagene kan ha potensielt store konsekvenser for norsk økonomi hvis de trer i kraft slik de er foreslått. 

Evy Ann Hagen. Foto.
Direktør Evy Ann Hagen i Finans Norge reagerer sterkt på forslaget til ny finansavtalelov.

Det går fram av Finans Norges høringsuttalelse om forslaget til ny finansavtalelov.

Justisdepartementet sendte nylig ut et høringsforslag om ny finansavtalelov. Loven regulerer i utgangspunktet finansnæringens forhold til husholdninger, men foreslås utvidet til også å gjelde næringslivet. Den berører med andre ord om lag alle norske borgere på svært viktige områder. Likevel har ikke forslaget vært konsekvensutredet i et ordinært lovutvalg slik en så viktig lov normalt blir gjenstand for.

Lovutkastet omfatter implementering av viktige EU-direktiver i norsk lov, blant annet EUs reviderte betalingsdirektiv PSD2. I tillegg foreslår Justisdepartementet en del andre endringer av eksisterende lov.

– Finans Norge reagerer ganske sterkt på dette forslaget, sier direktør Evy Ann Hagen. Flere av forslagene som fremkommer har potensielt store og uoversiktlige konsekvenser. Finans Norge leverer tidenes lengste høringsuttalelse nettopp fordi vi har måttet gå inn og vurdere konsekvensene av forslagene i full bredde.

Mangelfull prosess

Den mangelfulle prosessen blir påpekt i sterke ordelag av flere andre høringsinstanser. Regelrådet er svært tydelige: «Regelrådet finner at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, jf. kravene i utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2. Regelrådet vil særlig fremheve den manglende beskrivelsen av berørte aktører og næringer, og deres struktur. Videre vil Regelrådet påpeke at den manglende beskrivelsen av konsekvensene ved et utvidet materielt virkeområde er alvorlig.»

– Et eksempel er hvordan lovforslaget implementerer PSD2 på feil måte og mer vidtgående enn direktivet selv legger opp til. Dessuten vil dette lovforslaget føre til at PSD2 ikke er implementert i Norge på det tidspunktet direktivet gjelder i EU. Det skaper stor usikkerhet, sier Evy Ann Hagen.

– Et annet alvorlig eksempel er hvordan Justisdepartementet utvider direktivets regler. Direktivet er et forbrukerbeskyttelsesdirektiv, departementet lar det også virke overfor næringsdrivende og begrenser dermed avtalefriheten for profesjonelle parter. Det vil kunne føre til en utilsiktet strengere kredittpolitikk fordi finansinstitusjonene blir pålagt å håndtere virksomheter på samme måte som forbrukere.

Juridisk strid

Forrige uke ble det arrangert en egen konferanse om loven på BI der det fremkom kraftig kritikk av lovforslaget fra akademia og fremstående advokater som er eksperter på erstatningsrett og finansregulering. BIs senter for finansregulering skriver i sitt høringssvar at det er et gjennomgående inntrykk av at lovforslaget burde blitt behandlet av et bredt sammensatt utvalg. Høringssvaret er generelt krast mot forslaget. Samtidig leverer finansmarkedsprosjektet ved Universitetet i Oslo et høringssvar som hyller forslaget. 

– Når de to viktigste juridiske miljøene for denne type lovregulering i Norge er på hver sin ytterkant av hvordan de oppfatter lovforslaget og konsekvensen av det, viser det behovet for en bred gjennomgang med konsekvensutredning av de ulike forslagene, sier Evy Ann Hagen. 

Finans Norges forslag til videre prosess

Finans Norge foreslår derfor at ny finansavtalelov implementeres i to faser:

  1. PSD2 innføres raskt og i henhold til direktivet fra EU. Det er viktig at slike direktiver implementeres raskt og i tråd med intensjonen, slik at norske aktører kan konkurrere på like vilkår i inn- og utland med utenlandske aktører.
  2. De resterende delene av lovforslaget underlegges en mer ordinær lovprosess og det nedsettes en referansegruppe som utreder konsekvensene av forslagene før loven går til Stortinget i ferdig form. 
Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no