Fremtidig privat AFP - kan bygges på innskuddspensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fremtidig privat AFP - kan bygges på innskuddspensjon

NHO og LO har evaluert AFP-ordningen i privat sektor. Rapporten som ble fremlagt 7. desember avdekker flere utfordringer med ordningen. Finans Norge mener det kan lages nye løsninger for privat AFP, basert på dagens system for innskuddspensjon.

Stefi Kierulf Prytz– Finansnæringen vil gjerne være en konstruktiv bidragsyter hvis partene ønsker å utrede nye alternative løsninger for privat AFP. Vi tror det kan konstrueres nye løsninger for privat AFP, basert på dagens system for innskuddspensjon. Med en innskuddsbasert løsning vil privat AFP kunne bli mer forutsigbar, arbeidslinjen styrkes og mobiliteten forbedres, uten at tjenestepensjon i privat sektor tariffestes, sier direktør for liv og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz (bildet).

Allerede i lønnsoppgjøret i 2008 ble det besluttet at privat AFP skulle evalueres i 2017. Rapporten gir en beskrivelse av hvordan ordningen har virket i de 7 årene den har eksistert og avdekker hvilke utfordringer man har med dagens AFP i privat sektor. Rapporten omtaler imidlertid ikke "veien videre".

– Vi tror rapporten vil kunne være en nyttig plattform i en eventuell diskusjon om fremtidige endringer av privat AFP. Finansnæringen er svært opptatt av eventuelle endringer i AFP, som potensielt vil kunne ha stor betydning for pensjonsmarkedet, sier Kierulf Prytz. 

AFP er i dag en viktig og spesiell konstruksjon i pensjonssystemet. Ordningen ble opprinnelig til i 1988. AFP er i dag finansiert dels av bedriftene (2/3) og dels av staten (1/3). Staten finansierer i tillegg midlertidig et kompensasjonstillegg til visse årskull (for de som er født før 1963). Det er mange ansatte i bedrifter som har AFP som faller utenom, og ikke kvalifiserer til utbetaling fra ordningen av ymse grunner. Økonomisk bygges det over tid opp en betydelig finansiell underdekning i ordningen. Vi forstår derfor at det fra flere hold tas til orde for å endre ordningen til en opptjeningsordning etter mønster av innskuddspensjon.

Innskuddspensjon er den dominerende type tjenestepensjonsordning i privat sektor. Mer enn 1,2 millioner aktive arbeidstakere i privat sektor har i dag pensjonsopptjening i innskuddspensjon. Over 1,4 millioner pensjonskapitalbevis er utstedt. 

– Det foreligger nå et høringsforslag om "egen pensjonskonto". En hovedtanke med forslaget om egen pensjonskonto er at man skal kunne samle og slå sammen pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold med aktiv opptjening fra innskuddspensjon – på en egen pensjonskonto. Dette for at den enkelte skal oppnå bedre oversikt over egen pensjon. Partene og næringen har signalisert at de overordnet støtter forslaget om innføring av egen pensjonskonto. Vi mener det også eventuelt kan være naturlig å se ny AFP og egen pensjonskonto i sammenheng, dersom man nå kommer til at AFP-ordningen bør endres, sier Kierulf Prytz.

Det vil kunne reises flere faglige spørsmål rundt endringer av enkeltelementer i eksisterende AFP-ordning – og i forbindelse med en eventuelt helt ny utforming av AFP. Finans Norge tror det kan konstrueres nye løsninger for privat AFP, basert på dagens system for innskuddspensjon som både ivaretar og balanserer de ulike interessene til partene i ordningen.

– For å finne gode fremtidsrettede løsninger for en ny AFP, samt fornuftige overgangsløsninger fra dagens ordning til et nytt system, bør dette etter vårt syn utredes nærmere. Vi vil gjerne, hvis partene ønsker det, bidra til å utrede og finne gode løsninger for en eventuell ny AFP i privat sektor basert på innskuddspensjon som er godt tilpasset et fremtidig pensjons- og arbeidsmarked, sier Kierulf Prytz.