Basel III er ferdigstilt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Basel III er ferdigstilt

Nye globale standarder for beregning av bankers kapitalkrav ble besluttet i går, 7. desember. Vedtaket gir bedre samsvar mellom faktisk risiko og kapitalkrav for mindre og mellomstore standardmetodebanker og er også viktig for større banker som benytter IRB-metoden. 

Vedtaket kan på sikt bidra til likere konkurransevilkår mellom ulike banker med virksomhet i Norge, men usikkerheten om dette er stor. Prosessen med å ferdigstille Basel III har også blitt omtalt som Basel IV. 

Baselkomiteens besluttende organ, GHOS (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision), vedtok i går nye standarder for bankers risikovekting av eksponeringer samt krav til uvektet kjernekapitalandel for globalt systemviktige banker.

Viktig for konkurransen

Vedtaket omfatter blant annet nye standardmetoder for risikovekting, endringer i IRB-metoden (intern metode) og et nytt gulv for risikovektede eiendeler (beregningsgrunnlaget) for banker som benytter IRB-metoden. Det nye gulvet innebærer at risikovektede engasjementer utmålt etter IRB-metoden ikke kan bli lavere enn 72,5 prosent av de samme eksponeringene risikovektet med nye standardmetoder.

Gårsdagens vedtak er viktig for utviklingen i relative konkurransevilkår for banker med virksomhet i Norge. Samtidig ligger det nå an til et sterkere samsvar mellom faktisk risiko og kapitalkrav for mindre og mellomstore banker som benytter standardmetoden.

Gir samlet sett forbedringer i regelverket

Finans Norge har støttet en mer risikosensitiv standardmetode, og gitt innføringen av nytt IRB-gulv, har vi argumentert for at dette bør gjøres risikofølsomt og fastsatt til et nivå som bevarer insentiver til å benytte IRB-metoden. Vedtaket i går er ikke fullt ut i samsvar med Finans Norges ønsker, men samtidig vil vi understreke at vedtaket samlet sett er en forbedring sett i forhold til dagens regler, og dessuten ligger norske banker generelt godt an til å oppfylle de nye, ventede kravene. Finans Norge vil nå i samarbeid med våre medlemsbanker nærmere vurdere gårsdagens beslutning.

Tidspunktet for innføring av nye standarder i Norge vil avhenge av EUs beslutningsprosess. Finansdepartementet varslet imidlertid den 16.11.17 at når Basel III er vedtatt, vil departementet be Finanstilsynet om å utarbeide utkast til norske regler som gjennomfører et nytt gulvkrav for IRB-banker basert på reviderte standardmetoder. Etter Finans Norges vurdering kan departementets varsel innebære en langt tidligere innføring av det nye IRB-gulvet i Norge enn i EU.