Virkninger av boliglånsforskriften

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Virkninger av boliglånsforskriften

FINANSIELT UTSYN: I dagens rapport påpeker Finanstilsynet at omslaget i boligmarkedet til nå ikke har vist seg i lavere kredittvekst. Etter Finans Norges syn vil det ta tid før en observerer en fallende gjeldsvekst. 

Boligblokk.Foto.

Som Norges Bank påpekte i rapporten Finansiell stabilitet 2017: «Lav boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten, men det vil ta tid». En foreløpig stabil gjeldsutvikling i husholdningene gir ikke grunnlag for en konklusjon om manglende effekt av boliglånsforskriften.

Nedgang i andelen lån med høy belåningsgrad

I Finansielt utsyn – november 2017 omtales Finanstilsynets boliglånsundersøkelse. Den årlige undersøkelsen fanger opp utviklingstrekk i bankenes utlånspraksis for boliglån. Årets undersøkelse viser en nedgang i andelen lån med høy belåningsgrad og færre tilfeller hvor låntaker ikke hadde tilfredsstillende betjeningsevne. Bankene har strammet inn utlånspraksisen siden i fjor, og det vises blant annet til den skjerpede boliglånsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017. Omslaget i boligmarkedet gis også omtale.

Boliglånsforskriften åpner for at inntil 10 prosent av volumet på innvilgede lån i kvartalet kan bryte ett eller flere av forskriftsvilkårene. For lån med pant i bolig i Oslo gjelder det samme for inntil 8 prosent av volumet. Finanstilsynet viser at det har vært en nedgang i lån med avvik de siste to kvartalene. I tredje kvartal 2017 var utnyttelsen av fleksibilitetskvoten 5,7 i Oslo og 5,5 prosent i landet for øvrig.

Ny vurdering av boliglånsforskriften nødvendig

Finanstilsynet er av Finansdepartementet på ny gitt i oppdrag å vurdere boliglånsforskriften, og skal innen 1. mars 2018 tilrå om den skal avvikles eller videreføres, eventuelt i justert form. Finans Norge har ved flere anledninger understreket at bankene normalt bør ha det fulle ansvar for sin utlånspraksis, og vi har advart mot at inngripende utlånsreguleringer etableres som et varig, strukturelt tiltak. Gitt en boliglånsforskrift, er det avgjørende viktig at bankene sikres et rom for god skjønnsutøvelse av hensyn til høyst ulike, men kredittverdige kunder. Finans Norge har tidligere vektlagt at fleksibilitetskvoten ikke bør settes lavere enn 10 prosent.

Finans Norge skal i tiden fremover vurdere virkninger av boliglånsforskriften i tett samarbeid med våre medlemmer, og vi vil i løpet av våren 2018 komme tilbake med nærmere synspunkter.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no