Solide livsforsikringsselskaper tross utfordrende tider

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Solide livsforsikringsselskaper tross utfordrende tider

FINANSIELT UTSYN: I sin rapport viser Finanstilsynet til at innføringen av Solvens II i en periode med historisk lave renter har vært utfordrende for livsforsikringsforetak som tilbyr garanterte pensjonsprodukter – særlig fripoliser.

Samtidig fremgår det av Finanstilsynets rapport at norske livsforsikringsselskaper er solide, og leverer god avkastning. Solvenskapitaldekningen var på hele 227 prosent ved utgangen av andre kvartal 2017, en økning på 5 prosentpoeng siden utgangen av 2016. Livsforsikringsselskapene hadde i årets tre første kvartaler en bokførte avkastningen i kollektivporteføljen på 5 prosent, hvilket er godt over selskapenes gjennomsnittlige rentegaranti på 2,8 prosent.

En god overgang

– Det er avgjørende for tilliten til det norske pensjonssystemet at forbrukernes pensjonsmidler er trygge. Livsforsikringsselskapene har i flere år gjort de nødvendige tilpasninger til det nye, risikobaserte solvensregelverket, Solvens II, og som Finanstilsynets analyser viser har de klart overgangen på en god måte, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

– Samtidig er det fortsatt utfordringer knyttet til rammebetingelsene for garanterte pensjonsprodukter og særlig fripoliser, noe som Finans Norge i mange år har pekt på og det er positivt at myndighetene nå har besluttet å se nærmere på dette, sier Kierulf Prytz. 

Kundenes avkastning sikres

Finanstilsynets rapport viser også til at livsforsikringsselskapenes investeringsadferd påvirkes av det lave rentenivået og høyere kapitalkrav som følge av Solvens II. Det pekes blant annet på at selskaper som tilbyr privat tjenestepensjon med garanterte ytelser har vært nødt til å redusere aksjeandelen i forvaltningen av kundemidlene, slik at denne nå kun er på 8 prosent mot 16 prosent for livsforsikringsselskapene samlet.

– Livsforsikringsselskapene innretter sin kapitalforvaltning slik at kundene sikres sine garanterte ytelser, men samtidig har selskapene behov for å redusere sin egen risiko gjennom å søke investeringsmuligheter med lang tidshorisont og til en fast avkastning, sier Kierulf Prytz.

Trenger alternative investeringsmuligheter

Hun peker på at livsforsikringsforetakene har behov for å finne alternative investeringsmuligheter i et tynt og lite likvid marked for norske lange statsobligasjoner. Norsk samfunnsnyttig infrastruktur er i utgangspunktet godt egnet som plassering for langsiktige pensjonsmidler, og norske myndigheter har foreslått en lovendring for å åpne opp for dette. Hun sier at Finans Norge imøteser et snarlig vedtak av dette forslaget.

– Forøvrig deler vi Finanstilsynets syn på viktigheten av å gi god informasjon og rådgivning til kundene, spesielt når det gjelder salg av individuelle produkter der kunden selv tar investeringsbeslutningene og bærer risikoen for fremtidig avkastning, sier Kierulf Prytz og presiserer:

– Næringen er seg dette ansvaret svært bevisst, og har i en årrekke tatt grep for å sikre at kvaliteten på selskapenes rådgivning og informasjon til enhver tid er tilfredsstillende. Dette er et arbeid vi vil fortsette med uforminsket styrke.    

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no