Samlet mot hvitvasking

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Samlet mot hvitvasking

PRESSEMELDING: Hvitvasking er et omfattende samfunnsproblem, men stadig flere forsøk avsløres av banker, finansforetak og andre som har rapporteringsplikt om mistenkelige forhold.

Penger under forstørrelsesglass. Foto.

Hittil i år har ØKOKRIM mottatt rekordhøye 7653 rapporter om mistenkelige transaksjoner fra de rapporteringspliktige. Bankene står for det klart største antallet rapporter. Torsdag og fredag er 420 representanter fra politi, myndigheter og finansnæringen samlet for å diskutere utfordringene.

– Antallet rapporter har økt noe fra fjorårets nivå. Dette viser at den betydelige økningen i rapporter fra 2015 til 2016 ikke var et forbigående fenomen, men er et uttrykk for at de rapporteringspliktiges oppmerksomhet mot de truslene hvitvasking og terrorfinansiering innebærer fortsatt er til stede, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i enheten for finansiell etterretning i ØKOKRIM.

– Rapportene er grunnsteinene i våre analyser og arbeid, og har også i løpet av det siste året gitt oss verdifull informasjon innenfor prioriterte innsatsområder, sier Damslora.

Finansnæringen har en sentral rolle i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Når bankene og andre rapporteringspliktige mener de har med mistenkelige transaksjoner å gjøre, sender de rapporter til ØKOKRIM. Rapporter om mistenkelige transaksjoner er noe helt annet enn en anmeldelse, men hvitvaskingsrapportene kan vise seg å bli viktige pengespor.

420 samles

Torsdag og fredag samles 420 ansatte fra finansnæringen, myndigheter og politi for å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Høy prioritet

De kriminelle vasker svarte penger for å tilsløre pengenes opprinnelse og skjule kriminaliteten. Metodene som benyttes blir stadig mer kompliserte. Kriminaliteten er ofte grenseoverskridende, organisert og tilrettelegges ved hjelp av profesjonelle bakmenn. Dette gjør det vanskelig å avdekke. 

Derfor er finansforetak underlagt hvitvaskingsloven for å forhindre at tjenester og produkter fra finansforetakene blir misbrukt i hvitvaskingsoperasjoner.

– Tiltakene mot hvitvasking en svært viktig del av finansforetakenes kriminalitetsforebyggende arbeid. Det legges store ressurser ned i å forebygge og bekjempe hvitvasking, og også mulig terrorfinansiering, sier fagdirektør Else-Cathrine Lund i Finans Norge.

– Arbeidet er en viktig del av finansnæringens samfunnsansvar. For næringen innebærer det til dels store kostnader med dette arbeidet. Samtidig er det vår plikt å bidra til et stabilt samfunn og kamp mot svart økonomi og økonomisk kriminalitet, og hindre at finansnæringen blir utnyttet som verktøy av kriminelle krefter, sier Lund.

Venter på ny hvitvaskingslov

Hvitvaskingslovutvalget leverte sin utredning i desember 2016, NOU 2016:27. Lovutredningen oppdaterer norske regler i samsvar med internasjonale anbefalinger og EØS-regler som svarer til EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Regjeringen har ikke fremmet lovforslaget for Stortinget ennå.

Om hvitvaskingskonferansen

Den årlige hvitvaskingskonferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Målsettingen er å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Skattedirektør Hans Christian Holte vil åpne årets konferanse med et foredrag om skatt og hvitvasking. Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten vil avslutte konferansen med et foredrag om aktuelle geopolitiske utfordringer vi står overfor.