Pilar2 og konsolidering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Pilar2 og konsolidering

Finanstilsynet har i brev til Finans Norge avklart problemstillinger om pilar 2-kravet for banker ved overgang til rapporteringsplikt på konsolidert basis.

Finans Norge reiste i brev av 6.9.17 til Finanstilsynet spørsmålet om et pilar 2-krav som er gitt på foretaksnivå, også vil gjelde på konsernnivå. Spørsmålet ble reist i lys av de praktiske problemstillinger dette medfører for banker som må foreta forholdsmessig konsolidering av eierandeler i samarbeidende grupper, og som får sitt pilar 2-krav fastsatt bare hvert andre eller hvert tredje år.

Finanstilsynet skriver i sitt svarbrev at når en bank som kun leverer ikke-konsolidert kapitaldekningsoppgave blir omfattet av kravet til forholdsmessig konsolidering i 2018, så vil pilar 2-kravet fortsatt kun gjelde på foretaksnivå (ikke-konsolidert nivå), så fremt ikke annet er fastslått i vedtaket.

Finanstilsynet skriver videre at, for banker som leverer konsolidert kapitaldekningsoppgave i 2017, og som omfattes av det nye kravet om forholdsmessig konsolidering av eierandeler i finansforetak i samarbeidende gruppe fra og med 2018, kan det for enkelte banker være behov for å foreta en teknisk justering av pilar 2-kravet som hensyntar økningen i beregningsgrunnlaget. Finanstilsynet vil ta initiativ til en slik justering i pilar 2-kravet for disse bankene i første kvartal 2018. Justeringen vil skje etter hovedprinsippet som Finans Norge har anvendt i sitt brev.

Finans Norge mener at Finanstilsynet har gitt en tilfredsstillende konkret og praktisk tilbakemelding på vår henvendelse. 

Vårt opprinnelige brev og Finanstilsynets svarbrev er vedlagt nedenfor.