Ny vurdering av finansiell stabilitet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny vurdering av finansiell stabilitet

Norges Bank har i dag publisert rapporten Finansiell stabilitet 2017 som gir en vurdering av sårbarhet og risiko i det norske finansielle systemet. 

I rapporten viser Norges Bank til at de mest sentrale sårbarhetene i det norske finansielle systemet er høy gjeld i husholdningene, høye eiendomspriser og bankenes kortsiktige finansiering i valuta. De to førstnevnte er ansett som de mest vesentlige sårbarhetene.

Graden av risiko vurderes som nær uendret siden forrige rapport, og det fremheves at en innstrammet boliglånsforskrift samt omslaget i boligmarkedet i år kan bidra til redusert risiko for en brå og mer markert nedgang lengre frem.

Norges Bank trekker dessuten frem at bankene har økt kravene til egenkapitalandel for utlån til pant i kontorbygg sentralt i Oslo. Dette bidrar til å redusere bankenes tapsrisiko. Næringseiendom er den næringen som historisk har påført bankene størst tap i kriser.

Kapitalbufferne i bankene tilstrekkelig ved kraftig tilbakeslag

Norges Bank betrakter strengere krav til kapital og likviditet i bankene som de viktigste tiltakene mot risiko for finansiell ustabilitet.

Stresstesten i årets rapport viser at kapitalbufferne i bankene er tilstrekkelige til å bære tapene ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Dersom en situasjon med store tap skulle oppstå, vil det ifølge Norges Bank kunne være riktig å sette ned tidsvarierende kapitalkrav og la bankene tære på bufferne for å unngå et brått fall kredittilbudet. Dessuten påpeker Norges Bank at det kan være riktig å gi bankene tid til å bygge opp bufferne igjen i etterkant.

Oppfyller likviditetskrav med god margin

Norges Bank viser til at bankenes kortsiktige finansiering må motsvares av likvide plasseringer som følge av likviditetskravet (LCR). I rapporten vises det til at dette er tilfellet og at bankene overoppfyller likviditetskravet, hvilket innebærer at de er bedre rustet ved et eventuelt bortfall av den kortsiktige valutafinansieringen.

Norges Bank peker dessuten på at valutafinansieringen nå kommer fra en bredere sammensatt investorgruppe, noe som kan bidra til å redusere bankenes refinansieringsrisiko.

Digitalisering og risiko

Økt digitalisering og avhengighet av IKT øker operasjonell risiko og gjør det finansielle systemet mer utsatt for cyberkriminalitet. Norges Bank følger utviklingen nøye og vil i samråd med Finanstilsynet vurdere mulige tiltak for å redusere risikoen.

Finans Norges vurdering

Finans Norge slutter seg til at nedkjølingen av boligmarkedet på sikt vil dempe gjeldsveksten i husholdningene. En tidligere kraftig oppgang i boligprisene, som etterfølges av en moderat priskorreksjon, vil likevel fortsatt bidra til gjeldsvekst fremover. For at myndighetens tiltak skal innrettes riktig, kreves god forståelse av økonomiske sammenhenger. Norges Banks analyser bidrar til slik forståelse.

Finans Norge ser det også som positivt at Norges Banks analyser illustrerer at norske banker er robuste overfor et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Det er samtidig positivt at Norges Bank tydeliggjør pilar 1-kapitalbuffernes formål. Skal bufferne virke etter hensikten, må bankene kunne tære på denne kapitalen ved store tap og de må gis tilstrekkelig tid til å bygge kapitalen opp igjen. Hvis derimot myndighetene hadde lagt opp til at bufferne skulle være oppfylt til enhver tid, ville det ha bidratt til å forsterke et økonomisk tilbakeslag.