Møtte Siv Jensen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møtte Siv Jensen

Mandag 13. november møtte Finans Norge til halvårlig kontaktmøte med finansminister Siv Jensen. Det var en rekke tema som ble tatt opp fra finansnæringens side. 

Siv Jensen. Foto.

Sparebankforeningen har fått Menon til å utarbeide en rapport som viser hvordan norsk næringsliv finansieres av bankene, og endringer i markedsbildet på banksiden i Norge. Finn Haugan presenterte dette for finansministeren. Undersøkelsen viser at utenlandske banker tar markedsandeler i Norge, og da særlig i storbyer og innenfor næringsbygg-segmentet. Det ble påpekt overfor finansministeren at innretningen på finansskatten, den manglende SMB-rabatten og forholdsmessighet i regulering kan være bidrag til å gi skjev regulering på finansmarkedet i Norge.

Næringspolitikk for finans

Det ble nok en gang påpekt fra næringens side at vi savner en egen næringspolitikk for vår næring. Mange reguleringer som er kommet stykkevis og delt, har bidratt til at soliditet er en av de få målsettingene for finansmarkedsområdet. Men i realiteten bør soliditetshensyn også veies opp mot andre hensyn, som bidrag til omstilling og vekst og forbrukerhensyn. En egen stortingsmelding som setter finansnæringen inn i et samfunnsperspektiv, og ser på hvilke målsettinger og strategier vi bør ha for å bygge en bærekraftig finansnæring burde være sentralt for regjeringen.

Pensjon

Finans Norge ga regjeringen ros for å ha kommet med IPS. Samtidig ble problemstillingen med forvaltningen av fripolisene på nytt tatt opp. Det ble gitt positiv respons til at Finansdepartementet nå har igangsatt arbeidet med å se på forvaltningen av fripolisene. Det ble også gitt positive tilbakemeldinger på arbeidet med å etablere en egen pensjonskonto. Her ble det imidlertid påpekt utfordringer med å innføre negativ aksept og overgangsordninger.

EØS

Innlemmelse av en rekke EU-forordninger i norsk regelverk går sakte. Finansministeren fikk ros for å holde trykket oppe og følge opp EU-kommisjonen tett. Finans Norge ga uttrykk for at eventuelle ønsker om særnorske tilpassinger bør holdes på et absolutt minimum, både av hensyn til like konkurransevilkår og av hensyn til fremdriften i arbeidet.

Andre saker

Deltagerne fra Finans Norge tok videre opp manglende oppfølging av arbeidet med overvann i byer og tettsteder. Dette er et meget viktig område for norsk skadeforsikringsnæring, og næringen savner oppfølging av anbefalingene i NOU-en om overvann.

Det er kommet til dels kraftige reaksjoner på utkastet til ny finansavtalelov som er utarbeidet av Justisdepartementet. Det vurderes både som mangelfullt og ikke konsistent med regelverket innenfor Finansdepartementets ansvarsområde. Finansdepartementet ble derfor oppfordret til å gå grundig inn i dette arbeidet.

Verdipapirisering er et hensiktsmessig og moderne verktøy for risikostyring, men adgangen til dette ble fjernet i Norge for noen år siden. I EU har man arbeidet frem et nytt og bedre system for verdipapirisering, og Finans Norge tok til orde for å vurdere å innføre tilsvarende regelverk i Norge.

Overgangsregler for innføring av IFRS9, krav til konvertibel kapital (MREL), og kontanthåndteringsberedskap var også tema som ble berørt i møtet.

Finans Norge stilte med Odd Arild Grefstad, Finn Haugan, Idar Kreutzer, Ole Morten Geving og Jan Erik Fåne i møtet.