Hovedstyret besluttet ny strategi for Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hovedstyret besluttet ny strategi for Finans Norge

Hovedstyret i Finans Norge avholdt møte 9. november, og flere viktige saker sto på dagsordenen. Her er noen av sakene som ble behandlet.

Verdipapirisering

Nytt regelverk om verdipapirisering trer i kraft i EU 01.01.19, og vil måtte implementeres i norsk rett. Hovedstyret ga sin tilslutning til administrasjonens forslag til arbeidet med å få på plass et regelverk som åpner for verdipapirisering i Norge.

Ny finansavtalelov

Justisdepartementet har sendt på høring forslag til ny finansavtalelov. Administrasjonen redegjorde for forslaget og arbeidet med høringssvar samt møte med saksbehandleren i Justisdepartementet. Lovforslaget vurderes som svært mangelfullt utredet. Administrasjonen arbeider ut fra at det videre arbeidet med lovforslaget ikke vil forsinke implementeringen av PSD 2. Hovedstyret sluttet seg til dette.

Høring ny sentralbanklov

Finans Norge har avgitt høringsuttalelse til ny sentralbanklov i tråd med hovedstyrets diskusjon i forrige møte. Hovedstyret tok høringssvaret til orientering.

Individuell pensjonssparing og markedsføring

Administrasjonen orienterte om nye regler om individuell pensjonssparing (IPS) som trådte i kraft 1. november, og problemstillinger ved markedsføring av IPS. Veilederen for markedsføring som ble laget i samarbeid med Forbrukerombudet i 2010 er nå oppdatert. Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Info om arbeidet med egen pensjonskonto

Administrasjonen orienterte om status for arbeidet med egen pensjonskonto. Finans Norge er i hovedsak positiv til å etablere egen pensjonskonto. I utkastet til høringsnotat foreslås negativ aksept, noe administrasjonen ønsker å argumentere tydelig imot. Forslaget inneholder også forslag om to typer flytterett; flytteretter på opptjente rettigheter og flytterett på aktive ordninger. Det siste vil kreve et omfattende informasjonsbehov og bør etter administrasjonens vurdering ikke innføres.

Ny personopplysningslov

Administrasjonen orienterte om forslaget til ny personopplysningslov og næringens høringsuttalelse til dette. Finans Norge har igangsatt arbeid for å utarbeide bransjenorm(er), og har engasjert PwC til å bistå i arbeidet. Dialogen med Datatilsynet oppleves som god.

Gjeldsinformasjonsforetak

Gjeldsinformasjonsloven og tilhørende forskrift trådte i kraft 1. november. Hovedstyret besluttet at Finans Norge oppretter et selskap med formål å søke konsesjon som gjeldsinformasjonsforetak. Hovedstyret mener at finansnæringen bør ta en aktiv rolle og tilby en gjeldsinformasjonstjeneste. Et gjeldsinformasjonsforetak etablert av næringen bør drives på kommersielle vilkår, ha høy effektivitet og god integrasjon mot systemene til bankene. Hovedstyret tar den endelige beslutningen mht å iverksette investeringsbeslutninger når konsesjonsbehandlingen er avsluttet og konsesjonsvilkårene er kjent.

Kontaktmøter høsten 2017

Det avholdes kontaktmøte med finansministeren 13. november og med Finanstilsynet 4. desember. Styret gjennomgikk og diskuterte utkast til presentasjonssett til møtet med finansministeren.

Næringen vil sette en rekke aktuelle temaer på agendaen, som eksempelvis utfordringene knyttet til motstridende regelverk, eksempelvis mellom PSD2 og hvitvaskingsregelverket,  digitalisering, ny finansforetakslov, personvernlov samt pensjonssakene.

God rådgivningsskikk

FinAut sikrer god rådgivning til forbrukere ved salg av sparing og plassering, herunder verdipapirprodukter, forsikring og kreditt. Hovedstyret sluttet seg til at fremlagte «God skikk» erstatter «God rådgivningsskikk», og at «God skikk» skal være en bransjenorm forvaltet av FinAut. Hovedstyret tok «Sjekkliste for digitale løsninger» til etterretning. Hovedstyret ba administrasjonen komme tilbake på et egnet tidspunkt med en vurdering av en egen autorisasjonsordning eller merkeordning for digitale løsninger.

Strategi 2021

Administrasjonen redegjorde for forslag til Strategi 2021, inkludert evaluering av leveransene på Strategi 2017 og en oversikt over organisatoriske forutsetninger for strategiforslaget.

Hovedstyret kommenterte at forslaget til strategi 2021 gjenspeiler diskusjonen og dialogen hovedstyret har hatt. Den kraften som kommer i fokuset på personvern, hvitvasking og tilsyn langs andre dimensjoner enn før, medfører at ressursbruken i organisasjonen må vris. Det ble videre tatt til orde for at det er bra at arbeidslivspolitikk vektlegges i strategidokumentet.

Det har lykkes å løfte finansnæringen som en næring overfor myndighetene, og man har begynt å få forståelse for tankegangen om viktigheten av en egen næringspolitikk for finansnæringen. Det er et mål at posisjonene på dette skal flyttes frem i løpet av strategiperioden. Det er spennende med tanker om kunnskapsbasert informasjon, og det må fokuseres på samspillet mellom administrasjonen og medlemmene.

Hovedstyret ga sin tilslutning til strategidokumentets innhold. Framstillingen bør imidlertid bearbeides noe mer. 

Næringspolitikk og arbeidsliv

Hovedstyret besluttet også næringspolitiske og arbeidslivspolitiske hovedprioriteringer for 2018.

Finans Norges pensjonsordning

Hovedstyret har tidligere bedt om at Finans Norges pensjonsordning endres fra ytelsesordning til innskuddsordning. Hovedstyret vedtok at Finans Norges pensjonsordning endres fra ytelsesordning til innskuddsordning med virkning fra 1. januar 2018.

Oppnevning til bransjestyrer og hovedutvalg

Hovedstyret oppnevnte Carine Lindman-Johannesen og Lars Espevik som nye medlemmer av Juridisk hovedutvalg, og Wenche Seljeseth som nytt medlem av Bransjestyre liv og pensjon.

Budsjett 2018

Hovedstyret besluttet budsjett for 2018, herunder kontingentsatser.

Møtte Siv Jensen

Mandag 13. november møtte Finans Norge til halvårlig kontaktmøte med finansminister Siv Jensen. Det var en rekke tema som ble tatt opp fra finansnæringens side. 

Siv Jensen. Foto.