Haster å få å gjennomført markedsmisbruksforordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Haster å få å gjennomført markedsmisbruksforordningen

Finansdepartementet har nylig avsluttet høringen om Verdipapirlovutvalgets forslag til norsk gjennomføring av EUs markedsmisbruksforordning, ofte omtalt som MAR. 

Finans Norge har i høringsbrev 31.10.17 støttet forslaget som innebærer at EUs nye atferdsregler for verdipapirmarkedet også blir gjeldende i Norge.

Kort om MAR

Kort fortalt gir forordningen kjøreregler for hvordan investorer og selskaper skal opptre for at markedet skal fungere. Formålet er å hindre markedsmisbruk og sikre investorenes tillit til markedet. Høy tillit sikrer at verdipapirmarkedet er et effektivt sted for å skaffe nødvendig kapital til næringslivet.  Viktige elementer i regelverket er derfor håndtering av innsideinformasjon og forbudet mot markedsmanipulasjon. 

Bør harmoniseres mest mulig

Dette har vi allerede regler om i verdipapirhandelloven. Men disse reglene avviker på noen områder fra EU-reglene. I et verdipapirmarked som blir stadig mer integrert er det behov for harmoniserte spilleregler på tvers av landegrensene i Europa.  Knapt innen noe annet område av fellesmarkedet har et regelverk som skaper rettsenhet innenfor EØS større betydning.  For norske institusjoner – både norske foretak og filialer av utenlandske institusjoner i Norge – er det overliggende hensyn at reglene i størst mulig grad er harmonisert med resten av verdipapirmarkedet i EØS.

Det er derfor positivt for rettstilstanden at denne harmoniseringen nå også omfatter detaljreglene for atferden i markedet -  selv om dette også innebærer at reglene i noen grad blir mer detaljerte og skarpere opptrukket enn det som er vanlig etter norsk rettstradisjon. Regelverket har allerede trådt i kraft i EU. Det haster derfor med å sikre en også norsk gjennomføring av MAR.

Må oversettes

En annen ting som haster å få på plass er en autorisert norsk oversettelse av MAR. Etterslepet av oversettelser av EØS-rettsakter på finansområdet er et betydelig rettssikkerhetsproblem. For MAR-regelverket, som er bredt belagt med sanksjons- og straffehjemler, er dette av særlig viktighet.