Fortsatt høy vekst i forbrukslån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fortsatt høy vekst i forbrukslån

FINANSIELT UTSYN: Finanstilsynet uttrykker i siste utgave av Finansielt utsyn bekymring for den fortsatt høye veksten i forbrukslån. Finans Norge deler denne bekymringen.

Bilde av bekymret mann med regninger

Vi har over lengre tid observert en mye sterkere vekst i forbrukslån enn i husholdningenes øvrige gjeld. Forbrukslånene utgjør fortsatt en begrenset andel av bankenes samlede utlån, og representerer således ingen generell trussel for bankenes soliditet og finansiell stabilitet. Imidlertid kan utviklingen være bekymringsfull i forhold til særlig sårbare husholdninger.

Egen bransjenorm

Med bakgrunn i denne utviklingen tok Finans Norge tidlig initiativ til etableringen av en egen bransjenorm for markedsføring av usikret kreditt. Medlemsforetakene i Finans Norge har sluttet seg til denne bransjenormen.

Finans Norge har videre gitt sin generelle støtte til de ulike tiltakene som norske myndigheter har implementert. Dette omfatter gjeldsinformasjonsloven, forskriften om fakturering av kredittkortgjeld, forskriften om markedsføring av forbrukslån og Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig kredittvurdering av forbrukslån.

Rentetak?

Stortinget har anmodet regjeringen om å utrede mulighetene for å innføre et rentetak i norsk lovgivning. Finanstilsynet har fått i oppdrag fra Finansdepartementet å bidra til denne utredningen. Finans Norge er i utgangspunktet skeptisk til et slikt virkemiddel.

For å ha effekt på husholdningenes rentekostnader må et slikt rentetak settes lavere enn dagens markedsrenter på denne type produkter. Med et slikt nivå på rentetaket vil bestemmelsen, alt annet like, da kunne bidra til å øke etterspørselen etter forbrukslån fordi de blir billigere. Det vil neppe være i tråd med intensjonene med et eventuelt rentetak.

For det andre har Verdensbanken i sin utredning om anvendelsen av rentetak konkludert med at tiltaket har begrenset effekt. Andre virkemidler vil etter Finans Norges vurdering være mer målrettede og effektive. I Norge er slike tiltak allerede innført, jfr. omtalen ovenfor.