EU-høring om crowdfunding

Gå til hovedinnhold
Publisert:

EU-høring om crowdfunding

Finans Norge stiller seg positive til EU-kommisjonens mulige forslag om felles EU-regler for folkefinansiering (crowdfunding).

Finans Norge tok i fjor et initiativ overfor norske myndigheter med sikte på å få klarlagt rammevilkår og regelverk for folkefinansiering i Norge. Finanstilsynet gjennomførte en grundig utredning og konkluderte med at gjeldende regelverk også må gjelde for folkefinansiering. Finans Norge støttet hovedkonklusjonene i denne utredningen.

Når EU-kommisjonen nå reiser spørsmålet om behovet for en felles EU-regulering av folkefinansiering så støtter Finans Norge dette initiativet. Finans Norge påpeker samtidig at en slik regulering må bygge på prinsippet om «lik risiko-lik aktivitet-lik regulering» og sikre like konkurransevilkår både mellom folkefinansieringsplattformer i ulike land og mellom folkefinansieringsplattformer og tradisjonelle finansforetak. Finans Norge er dessuten opptatt av at en slik regulering må ivareta interessene til investorer og forbrukere, samt tydeliggjøre ansvaret til de som eier og driver plattformene. Reguleringen må adressere risikoer som er sentrale i slik virksomhet.

Finans Norges uttalelse finner du her