Boligmarkedet og bankenes finansiering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Boligmarkedet og bankenes finansiering

FINANSIELT UTSYN: Finanstilsynet gjentar i dagens utgave av Finansiell stabilitet myndighetenes bekymring for sammenhengene mellom boligmarkedet og bankenes finansiering. Adgang til verdipapirisering på lik linje med europeiske banker kan bidra til å redusere denne avhengigheten.

Finanstilsynet viser til at bankenes finansierings- og likviditetsrisiko i større grad enn tidligere er knyttet til utviklingen i boligmarkedet. Dette som følge av bankenes utstedelser av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). OMF er obligasjoner som har sikkerhet i boliglån, og som dermed gir bankene stabil tilgang på kostnadseffektiv finansiering. I Finanstilsynets årlige risikovurdering for de store bankene påpekes det at disse er relativt robuste ved et fall i boligprisene på 30 prosent, men at det er usikkerhet knyttet til hvordan OMF-markedet vil påvirkes av et slikt prisfall.

Krysseierskap av OMF

Et annet element som Finanstilsynet viser til i rapporten er systemrisikoen ved krysseierskap av OMF mellom bankene. Økt eierskap av OMF i bankene kommer sannsynligvis som følge av utformingen av likviditetsreguleringen (LCR-kravet), hvor OMF er ansett som et høylikvid instrument som bankene kan anvende for å oppfylle dette kravet. Det begrensede omfanget av norske statspapirer, som er det andre hovedalternativet som kan anvendes for å oppfylle LCR-krav, forsterker bankenes behov for å investere i OMF.

Finans Norge ønsker å understreke betydningen av at kravet til LCR i signifikante valutaer gir anledning for norske banker til å bruke utenlandske verdipapirer til å oppfylle LCR-kravet. Dette er i tråd med de anbefalinger Finans Norge ga i sitt høringssvari saken.

I etterkant av finanskrisen har betydningen av tilgang på instrumenter for sikret finansiering økt for bankene. Utviklingen i det norske OMF-markedet viser dette. Finans Norge mener at det å gi norske banker mulighet for å gjennomføre tradisjonell verdipapirisering på lik linje med utenlandske banker er viktig av konkurransemessige hensyn, men samtidig et virkemiddel for å redusere bankenes avhengighet av boliglån som grunnlag for opptak av sikret finansiering. Det vil bidra til å redusere systemrisiko fra utviklingen i eiendomsmarkedet.