Regjeringen lover bedre vekst og lavere utslipp

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regjeringen lover bedre vekst og lavere utslipp

STATSBUDSJETTET: Regjeringen la i dag frem strategi for grønn konkurransekraft i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2018. Strategien er regjeringens oppfølging av anbefalingene fra ekspertutvalget bestående av Idar Kreutzer og Connie Hedegaard, som avleverte sin rapport i fjor høst.

Idar Kreutzer. Foto.

Regjeringen bygger mesteparten av sin strategi for grønn konkurransekraft på ekspertutvalgets anbefalinger. Finans Norge vil trekke frem særlig tre grep i strategien som vi mener kan gi Norge bedre og grønnere konkurransekraft fremover:

  • Grønne og innovative offentlige anskaffelser
  • En forpliktende dialog med næringslivet basert på utarbeidede veikart
  • Mer oppmerksomhet, og bedre prising av klimarisiko

Dette er gode tiltak, men det vil være behov for ytterligere tiltak for å sikre realiseringen av ambisjonen om å nå null klimagassutslipp innen 2050. 

Grønne og innovative offentlige anskaffelser

Regjeringen trekker særlig frem både i strategidokumentet og i statsbudsjettet for Klima- og miljødepartementet viktigheten av det offentlige som stor innkjøper og dermed som pådriver i klima og innovasjonsspørsmål.

– Jeg anser som svært positivt at regjeringen legger til grunn hovedprinsippene for grønn konkurransekraft i statsbudsjettet for 2018. Et viktig område der staten kan stimulere til grønn konkurransekraft er å jobbe med statlige innkjøp som bidrar til å ta i bruk nye teknologier og løsninger. I 2016 utgjorde offentlige innkjøp 413 mrd. kroner, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge og tidligere leder for ekspertutvalget for grønn konkurransekraft.

– Det er oppløftende at strategien for grønn konkurransekraft bidrar til å skape markeder for ny innovative løsninger og nye grønne teknologier. Ved siden av å spesifisere at en tredjedel av vektleggingen i anskaffelsene skal være klima- og miljørelatert, vil regjeringen styrke innkjøpskompetansen gjennom en ny satsning i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Regjeringen legger også opp til å vurdere et mål om hvor stor andel av offentlige anskaffelser skal gå til innovative og klimavennlige løsninger, og å styrke Leverandørprogrammet. Dette er bra, sier Idar Kreutzer.

Dialog med næringslivet

Prosessindustrien laget et ambisiøst veikart som ble overlevert til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Veikartet har en ambisjon om økt verdiskaping gjennom økt produksjon, samtidig som klimagassutslippene reduseres til null i 2050. Regjeringen velger å satse videre på samarbeidet med næringslivet ved å opprette et nytt strategiforum for prosessindustrien, Prosess21.

– Jeg håper at dette vil være til inspirasjon for regjeringen til å opprette tilsvarende dialogforum for andre viktige næringer som transportsektoren, sier Idar Kreutzer.

Bedre håndtering av klimarisiko 

En sentral forutsetning for grønn konkurransekraft er at både næringslivet og myndigheter tar beslutninger basert på relevant, oppdatert og sammenligningsbar informasjon om hvordan klimaendringene vil kunne påvirke fremtidig lønnsomhet.

Dette er et tema som regjeringens strategi tar spesielt opp. Strategien lister opp en rekke anbefalinger for hvordan bedrifter, banker og andre finansselskaper kan rapportere om klimarisiko basert på en rapport fra Financial Stability Board i juni. Dette skal gi en tydelig, konsistent og sammenlignbar finansiell informasjon om hvordan klimaendringene kan være en risikofaktor og en potensiell tapsårsak eller kostnad for selskapene.

– Rapporten til Financial Stability Board er et viktig verktøy for å vurdere den finansielle risikoen ved klimaendringer. Det er gledelig at strategien for grønn konkurransekraft tar opp dette viktige arbeidet, og at det loves fra regjeringens side å vurdere problemstillingene rapporten reiser for norsk økonomi, avslutter Idar Kreutzer.

Videre arbeid

Finans Norge vil være en aktiv medspiller for oppfølgingen av grønn konkurransekraft og vil gå i dialog med norske myndigheter, norsk næringsliv og andre interessenter. Næringsinitiativet Norge203040 er et eksempel på et samarbeid som bidrar til å konkretisere og operasjonalisere disse ambisjonene.