Ny finansavtalelov

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny finansavtalelov

Justisdepartementet sendte 07.09.17 på høring forslag til ny finansavtalelov. Høringsfristen er 15.12.17. Det legges opp til en omfattende prosess i næringen om høringssvaret.

Den nye loven innebærer en gjennomføring av de privatrettslige delene av det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD 2), hele betalingskontodirektivet (PAD) og boligkredittdirektivet (MCD). Departementet foreslår en helt ny lov med endret struktur, utvidet virkeområde og nye materielle bestemmelser. Foruten loven foreslås en ny forskrift bestående av definisjoner og enkelte mer detaljerte regler.

Det foreslås bl.a. at:

  • Loven kapittel 1 skal gjelde for avtaler om investeringstjenester og avtaler om individuell pensjonsordning, foruten å gjelde for finansavtaler og finansoppdrag. Kapittel 1 inneholder bl.a. erstatningsbestemmelse om at kunder og potensielle kunder kan kreve erstatning for tap som skyldes at tjenesteyteren ikke har oppfylt sine plikter.
  • En hovedregel om digitalt førstevalg.  
  • En generell bestemmelse om omvendt bevisbyrde. Det fastslås at tjenesteyteren alltid har bevisbyrden for oppfyllelse av forpliktelser pålagt etter lov eller forskrift.
  • Erstatningsrettsregel som regulerer ansvarsfordelingen mellom tilbyder av finansielle tjenester og kunde ved tredjepersons misbruk av sertifikat for elektronisk signatur.
  • Avslagsplikt for kredittyter dersom kredittvurderingen tilsier at kunden trolig ikke kan oppfylle de økonomiske forpliktelsene etter avtalen.
  • Overtredelsesgebyr ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av loven.

Finans Norge, i samarbeid med Bits AS, har påbegynt arbeidet med høringssvar. Høringssvaret vil forankres i bransjestyre bank og kapitalmarked (BBK) og juridisk hovedutvalg (JHU). Fagutvalg kontrakt (innskudd og betalingsformidling), fagutvalg dokument (utlån, pant og garantier) samt fagutvalg kreditt og fagutvalg livjurister vil involveres i arbeidet. Det er også opprettet en særskilt arbeidsgruppe som bistår administrasjonen.   

Eventuelle innspill til høringssvaret kan sendes charlotte.tvedt@finansnorge.no.