Kloke satsinger på kunnskap og samferdsel

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kloke satsinger på kunnskap og samferdsel

STATSBUDSJETTET: Regjeringen legger opp til en betydelig mindre økning av oljepengepengebruk i statsbudsjettet for 2018. Det er godt i tråd med den økonomiske utviklingen i Norge.

Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer kommenterer statsbudsjettet i Stortingets vandrehall i dag

Oljepengebruken har økt kraftig hvert av de siste årene. Det er forklart med oljeprisfallet, økt arbeidsledighet i sektoren og et sterkt fallende investeringsnivå i oljenæringen. Nå er utviklingen i norsk økonomi snudd. Behovet for kraftige stimuli er redusert. Det er derfor fornuftig å begrense veksten i bruken av oljepenger.

Statsbudsjettet for 2018 viser et strukturelt oljekorrigert underskudd på 231,1 milliarder kroner. Det er en reell økning fra 2017 på 6 milliarder kroner.

– Slik vi leser budsjettet, er det tre hovedsatsinger: kunnskap, samferdsel og forsvar. Det er kloke retningsvalg, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Fortsetter satsningen på samferdsel

Regjeringen fortsetter satsingen på veier, jernbane og kollektivtrafikk, og peker på at reduserte transportkostnader bedrer fremkommeligheten for næringslivet og legger til rette for et velfungerende bo- og arbeidsmarked over hele landet.

Bevilgningen til utbyggingsselskapet Nye Veier AS foreslås økt i tråd med regjeringens varslede ambisjon om nivået på årlige tilskudd til selskapet fra og med 2018 og fullmakt fra Stortinget.

– Det å bygge bedre og mer effektiv infrastruktur, er et viktig grep for å øke konkurransekraften til norsk næringsliv og bidra til økt vekst i norsk økonomi, påpeker Kreutzer.

Koble kapital med prosjekter

– Vi vil også oppfordre til at man vurderer å koble pensjonskapital og annen langsiktig privat kapital sammen med behovene for investeringer i samfunnsnyttig infrastruktur. Da får infrastrukturselskaper den nødvendige finansiering for sine prosjekter, samtidig som livsforsikringsselskapene kan få plassert pensjonsmidlene på en måte som trygger fremtidige pensjoner og andre ytelser, sier Kreutzer og understreker at man med profesjonelle, langsiktige investorer som eiere og långivere oppnår effektiviseringsgevinster og kostnadsgevinster ved gjennomføringen av de ulike prosjektene. Det offentlige vil også kunne avlastes for risiko knyttet til kostnadsoverskridelser og forsinkelser.

Kunnskap også budsjettvinner

Også kunnskapssektoren er en budsjettvinner med tiltak som mer tidlig innsats, økt støtte til utdanning og flere fagskoleplasser.

– Regjeringen viderefører satsingen på kompetanseløftet. Det er viktig og klokt at man følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det er ingen tvil om at en fortsatt vekst for norske bedrifter og norsk økonomi krever en stadig utvikling av kompetansen i alle ledd i norsk næringsliv, avslutter Kreutzer i Finans Norge.