Innspill til statsbudsjettet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innspill til statsbudsjettet

I et innspill til Stortingets finanskomite om statsbudsjettet tar Finans Norge opp flere saker som har stor betydning for finansnæringen.

Her er sakene vi tar opp

  1. Regelverksutvikling på finansmarkedet
  2. Flomsikring (se egen sak)
  3. Finansskatt
  4. Digitalt samarbeid som sparer milliarder (Se egen sak)
  5. Avgift på trafikkforsikring
  6. Overgangsordning i aksjesparekonto

Frykter norske særordninger

Det er nå hele 300 rettsakter på finansmarkedsområdet som er vedtatt i EU, men som fortsatt gjenstår å implementere i norsk rett via EØS-avtalen. Det dreier seg om flere svært store, kompliserte og avgjørende direktiver, som kapitalkravregler for bank, innskuddsgarantiordning, krisehåndtering, betalingstjenester, hvitvasking, mm.

Regjeringen varsler i Nasjonalbudsjettet at det kan være aktuelt å søke å få materielle tilpassinger eller presiseringer med sikte på å videreføre særnorske regler på flere områder.

– Finans Norge vil påpeke at dette ikke er i tråd med intensjonen bak de felles europeiske reglene, som tar sikte på å sikre like regler og like konkurransevilkår på tvers av landegrensene, heter det i Finans Norges brev til komiteen.

Finansskatten

Fem prosentpoeng høyere skatt på arbeidskraft, innebærer at skattekostnaden er mer enn 33% høyere ved ansettelser i finansnæringen enn i andre næringer. Dette straffer særlig sparebanknæringen i distriktene der struktur og størrelse gjør at lønn utgjør en større kostnad i forhold til forvaltningskapitalen enn for andre aktører. Lokale og regionale banker blir stadig viktigere for det lokale næringslivet. Finansskatten er innrettet på en slik måte at den særlig straffer disse aktørene.

­– Det ble fra Finans Norges side allerede i fjor høst presentert en modell basert på overskuddsbeskatning alene, som ville kunne gi samme skatteinngang for staten i 2017, men som ikke ville ha de samme negative konkurranseeffekter. Finans Norge mener finanskomiteen aktivt må gå inn i problemstillingene rundt innretningen på finansskatten og be regjeringen komme tilbake med alternative måter å innrette finansskatten på, heter det i innspillet til Stortingets finanskomite.

Aksjesparekonto

Overgangsregelen for aksjesparekonto foreslås endret slik at også børsnoterte egenkapitalbevis omfattes av overgangsregelen. Dette inkluderer imidlertid ikke egenkapitalbevis notert på Merkur Market.

Finans Norge ber også finanskomiteen om å be Finansdepartementet fremme forslag om nødvendige tilpasninger i skatteloven for å utvide ordningen til også å inkludere egenkapitalbevis notert på Merkur Market.

Konkrete investeringer vil gi milliardgevinster

Også de viktigste digitaliseringsprosjektene trenger bevilgninger for at samfunnet skal kunne høste gevinster i milliardklassen. Det skriver Finans Norge i et innspill til Stortingets finanskomite.

Digitalisering. Illustrasjon.