Finans Norge om Sentralbanklovutvalget

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge om Sentralbanklovutvalget

I Finans Norges høringsuttalelse om Sentralbanklovutvalget fremheves det at Finansdepartementet fortsatt bør ha beslutningsansvaret for motsyklisk kapitalbuffer og krav til nye boliglån.

Norges Banks bygning. Foto.
Foto: Espen Schive

Finans Norge avga høringsuttalelse til Finansdepartementet 3.10.17 vedrørende Sentralbanklovutvalgets utredning og forslag (NOU 2017: 13). Sentralbanklovutvalget har foreslått at forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) flyttes ut av Norges Bank og overføres til et nytt særlovselskap.

Videre foreslår utvalget blant annet at Norges Bank gis beslutningsansvaret for motsyklisk kapitalbuffer, og utvalget mener det bør åpnes for at Norges Bank skal fastsette krav til nye boliglån, jf. gjeldende boliglånsforskrift.

– Det er gode grunner for at en uavhengig sentralbank er utøvende myndighet i pengepolitikken, men det er mindre åpenbart at sentralbanken bør beslutte makrotilsynstiltak som motsyklisk kapitalbuffer og krav til nye boliglån, sier adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Kreutzer påpeker at målene for sistnevnte virkemidler ikke lar seg konkretisere tilsvarende som for pengepolitikken, og dessuten har virkemidlene en rekke grenseflater mot andre politikkområder.

– Dersom en uavhengig sentralbank skal beslutte en rekke økonomisk-politiske virkemidler, vil det sterkt begrense folkevalgt innflytelse og kontroll. Etter vårt syn tilsier grunnleggende demokratiske hensyn at slike virkemidler bør besluttes av Finansdepartementet, innenfor rammen av en helhetlig politisk vurdering, sier Kreutzer. Han understreker at departementets beslutninger bør baseres på råd fra både Finanstilsynet og Norges Bank.

Forvaltningen av oljefondet

– I forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) skal det siktes mot høyest mulig avkastning gitt et moderat risikonivå og med ansvarlighet i forvaltningen, og fondet må ikke benyttes som virkemiddel for å oppnå andre politiske mål, fremhever Kreutzer.

Han vektlegger at høy kompetanse hos forvalter og profesjonalitet i organisering og gjennomføring har vært en forutsetning for de gode resultatene. I tillegg har et tydelig mandat fra eier og Norges Banks uavhengighet, legitimitet og tillit gitt stabile og forutsigbare rammer med vesentlig betydning for den vellykkede forvaltningen.

– Sentralbanklovutvalget ser som den største risikoen ved et forvalterbytte at modellen for fondet kan settes i spill. Terskelen for et forvalterbytte bør således ligge høyt, sier Kreutzer.