Et skritt i riktig retning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Et skritt i riktig retning

STATSBUDSJETTET: Med stigende aktivitet i norsk økonomi, bør stimulansene fra finanspolitikken dempes. Regjeringen har nå tatt et skritt i riktig retning. Det å holde igjen på oljepengebruken i dag gir isolert sett et større finanspolitisk handlingsrom senere. Det kommer godt til nytte når de offentlige utgiftene til pensjoner, helse og omsorg tiltar for alvor som følge av aldringen av befolkningen.

Regjeringen har foreslått et budsjett som gir en etterspørselsimpuls på under 0,1 prosent (0,07 prosent). Det innebærer at det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av fastlands-BNP er om lag det samme som i fjor, slik at finanspolitikken er nær nøytral (verken stimulerende eller dempende for norsk økonomi). Totalt anslås bruken av oljepenger neste år til 231 milliarder kroner målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet.

Statsbudsjettet. Figur.

Oljepengebruken

Regjeringen har lagt opp til en forsiktig økning av oljepengebruken i 2018, slik at finanspolitikken er klart mindre ekspansiv enn hva den har vært gjennom de siste årene. Den samlede oljepengebruken svarer til 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

Selv om økningen av oljepengebruken er mindre i år, legger regjeringen nivået tett opp til handlingsregelens grense på 3 prosent. Det er positivt at regjeringen har innført en ny uttaksprosent som er mer i tråd med realistiske anslag på forventet realavkastning enn tidligere, men uttaket over tid bør også avspeile en sikkerhetsmargin på om lag ½ prosentenhet. Det vil gi betydelig større robusthet overfor fall i fondsverdien. Derfor bør uttaksprosenten ligge ned mot 2,5 prosent over tid.

Nøytral finanspolitikk

Finans Norge mener finanspolitikken for neste år bør være tilnærmet nøytral (en budsjettimpuls som er nær null), slik regjeringen har foreslått. Dette som følge av aktivitetsoppgangen i norsk økonomi, fordi pengepolitikken fortsatt vil være ekspansiv og siden vi er tjent med et høyest mulig fond (SPU) når de offentlige utgiftene tar seg kraftig opp. Tiden har kommet for å gjøre klarere prioriteringer enn før.

Foruten en mer forsiktig innfasing av oljeinntekter over statsbudsjettene fremover, må det også iverksettes reformer som sikrer den langsiktige bærekraften i velferdsordningene. Det er særlig viktig at det gjennomføres tiltak som over tid hever produktiviteten i offentlig tjenesteproduksjon.