Uendret styringsrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret styringsrente

Norges Banks hovedstyre har i dag annonsert at styringsrenten forblir uendret på 0,5 prosent inntil videre. Samtidig justeres rentebanen opp slik at en renteheving kan bli aktuelt i første halvdel av 2019.

KPI med usikkerhetsvifte. Foto.

Økt aktivitet – men inflasjonen holder seg under målet

Norges Bank peker på at veksten i norsk økonomi nå tar seg opp etter flere år med svak utvikling. Arbeidsmarkedet har utviklet seg positivt, med vekst i sysselsetting og redusert arbeidsledighet. Fremover vil man kunne oppleve en økning i både olje- og foretaksinvesteringer i takt med økende vekst. Eksporten vil også kunne få et løft som følge av en bedring i den økonomiske situasjonen hos våre handelspartnere, og derigjennom økt import. På den andre siden vil boliginvesteringene kunne bli redusert som følge av omslaget i boligmarkedet som man nå observerer. Et annet viktig element er at finanspolitikken antagelig vil bli mindre ekspansiv enn i tidligere år.

Lavere inflasjon

Inflasjonen har kommet mye ned etter at effekten av en svakere krone har avtatt. I tallene for august endte konsumprisindeksen på 1,4 prosent, godt under inflasjonsmålet på 2,5 prosent. Norges Bank påpeker at både utsikter til en noe sterkere krone og moderat lønnsvekst fremover vil kunne bidra til å holde prisveksten nede. Imidlertid vil økningen i kapasitetsutnyttingen trekke i motsatt retning.

Ifølge Norges Bank vil stemningsskiftet i boligmarkedet kunne bidra til redusert risiko for at vi får en kraftig nedgang i fremtiden. Videre trekkes det frem at husholdningenes kredittvekst foreløpig er relativt upåvirket, og at det vil ta tid før man vil se en reduksjon i husholdningenes sårbarhet.

Styringsrenten med usikkerhetsvifte

Ingen endring av motsyklisk buffer

Finansdepartmentet har, i tråd med råd fra Norges Bank, besluttet at det ikke er behov for å endre nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene. Finansdepartementet har tidligere besluttet at kravet skal øke fra dagens nivå på 1,5 prosent til 2,0 prosent. Det oppjusterte kravet vil få virkning fra 31. desember 2017.