Støtter forslag om likedeling av foreldrepermisjonen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter forslag om likedeling av foreldrepermisjonen

I høringsuttalelsen til Barnefamilieutvalgets utredning støtter Finans Norge forslaget om å likedele foreldrepermisjonen.
– Det vil gi økt likestilling både i arbeidslivet og i hjemmet, sier arbeidslivdirektør i Finans Norge, Runa Opdal Kerr.

Runa Opdal Kerr. Foto.
Runa Opdal Kerr. Foto: CF-Wesenberg

Forslaget vil innebære at fedrekvoten økes til 20 uker fra dagens 10 uker og at det ikke blir noen fellesperiode til fri fordeling mellom foreldrene. Utvalget foreslår også å fjerne aktivitetskravet hos mor for at far skal ha rett til foreldrepenger og å fjerne kontantstøtten.

Finans Norges hovedsynspunkter til NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene

  • Vi støtter forslaget om likedeling av foreldrepermisjonen mellom foreldrene. Det vil gi økt likestilling både i arbeidslivet og i hjemmet.
  • Vi støtter forslaget om å fjerne kravet om yrkesaktivitet hos mor for at far skal ha rett til foreldrepenger. I dag må mor gå ut i arbeid eller utdanning for at far skal ha rett til foreldrepenger ut over fedrekvoteperioden.
  • Vi støtter forslaget om å fjerne kontantstøtten. Det vil gi økt deltakelse for kvinner i arbeidslivet og er bra for integreringen.

Vil styrke likestillingen

– Det er argumenter både for og mot likedeling av foreldrepermisjon. Ut fra et arbeidsgiver- og samfunnsperspektiv bør imidlertid hensynet til et mer likestilt arbeidsliv veie tyngst. God kjønnsbalanse gir mangfold i arbeidslivet, noe som igjen gir økt innovasjon og verdiskapning. Derfor støtter vi forslaget om likedeling av foreldrepermisjon. Endringen bør imidlertid innføres over tid for å gi foreldre, næringsliv og samfunn tid til å tilpasse seg ny ordning, sier Kerr.

Det er fortsatt en utfordring at menn og kvinner har forskjellige karriereløp når de får barn. Dermed mister arbeidslivet verdifull kompetanse og arbeidskraft. Utviklingen når det gjelder kjønnsbalanse i arbeidslivet går i dag i riktig retning, men det går tregt. Ser man på hvordan lederstillinger er fordelt mellom kvinner og menn i finansnæringen, men også i andre sektorer, – har vi ennå et stykke å gå. Det samme gjelder likelønn.

Likedeling av foreldrepermisjonen vil likestille mor og far som omsorgspersoner og gi begge kjønn samme muligheter til å satse både på familie og yrkeskarriere. Permisjonstiden vil ikke lenger være mors rettighet, men begge foreldres delte rettighet. Far vil ikke lenger trenge å forhandle med arbeidsgiver eller mor om å ta ut lengre foreldrepermisjon. Og ikke minst; Arbeidsgivere vil vurdere arbeidssøkere likere ved ansettelser og forfremmelser, da de kan forvente omtrent like langt fravær for både kvinner og menn ved barnefødsler.

I dag er fars uttak av foreldrepermisjon i stor grad begrenset til fedrekvoten. Da fedrekvoten ble økt til 14 uker i 2013, så man at fars uttak av foreldrepermisjon økte i takt. Etter at fedrekvoten ble redusert til 10 uker i 2014, tar imidlertid fedre ut kortere permisjon enn før. Det er i hovedsak mor som benytter seg av fellesperioden. Basert på statistikken er det grunn til å tro at fedre vil være lengre hjemme med barna hvis man likedeler permisjonen. Det vil gi økt likestilling både i arbeidslivet og i hjemmet.

– Vi støtter også forslaget om selvstendig opptjeningsrettighet for far til foreldrepenger. Dagens ordning, der fars rett til foreldrepenger ut over fedrekvoten avhenger av at mor går ut i jobb eller utdanning, innebærer en forskjellsbehandling av mor og far som omsorgspersoner og fratar en del fedre muligheten til å være hjemme med barna. Det er uheldig i et likestillingsperspektiv, sier Kerr.

Frihet forutsetter reelle valgmuligheter

Etter Finans Norges syn er ikke det at foreldrepermisjon er finansiert av staten i seg selv nok til å overstyre foreldrenes valgfrihet. Frihet til å velge forutsetter imidlertid reelle valgmuligheter, og mange menn har ikke dette i dag. Fortsatt blir mange menn møtt med skepsis på jobben hvis de insisterer på mer permisjon enn fedrekvoten, og kvinner sklir inn i gamle mønstre som innebærer dårligere karrieremuligheter og lavere lønn. Mye tyder på, også i finansnæringen, at man trenger dette ekstra skyvet for raskere å oppnå lik behandling av kvinner og menn i arbeidslivet. 

Ja til fjerning av kontantstøtten  

Finans Norge støtter også forslaget om å fjerne kontantstøtten.

– Det vil gi økt deltakelse i arbeidslivet for kvinner, særlig innvandrerkvinner, og bidra til at flere innvandrerbarn går i barnehage. Det er bra både for arbeidslivet og for integreringen, sier Kerr.