Revidert bransjeavtale om avkastningsprognoser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Revidert bransjeavtale om avkastningsprognoser

Finans Norges «Avtale om avkastningsprognoser» standardiserer de forutsetninger pensjonsinnretningene legger til grunn når de gir prognoser for fremtidig avkastning og risiko for produkter med investeringsvalg. 

Målsettingen med en slik standardisering er å sikre at konkurransen om disse produktene skjer på likest mulig vilkår mellom aktørene, ved at den enkelte pensjonsinnretning ikke selv skal kunne velge parameterverdier i prognosene for å påvirke den forventede fremtidige avkastningen og risiko som kunden blir forelagt.

Avtalen er utarbeidet av Finans Norge, som også foretar regelmessige vurderinger av behovet for eventuelle endringer i avtalen. Den 24. august 2017 ble det vedtatt en revidert versjon av avtalen.

De viktigste endringene omfatter følgende:

  • For aksjer og obligasjoner erstattes dagens avkastningsparametere med de oppdaterte forutsetningene i Stortingsmeldingen om «Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016».
  • Eiendom inngår ikke lenger som egen aktivaklasse i bransjeavtalen, blant annet som følge av at eiendomsporteføljen ble tatt ut av den strategiske referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland (SPU) med virking fra 1. januar 2017.
  • «Pengemarked» innføres som ny aktivaklasse i modellen. Dette for å gjenspeile at SPUs satser for obligasjoner er basert på rentepapirer med ca. fem års løpetid, mens porteføljene til kunder som har kort tid til pensjonering eller som mottar pensjon, ofte vil bestå av relativt store andeler rentepapirer med løpetid under ett år (pengemarkedsinstrumenter).

 Den reviderte avtalen trådte i kraft 1. september 2017.