Innskuddspensjon overtar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innskuddspensjon overtar

Av samlet innbetaling til tjenestepensjon i privat sektor i andre kvartal på omlag 19 milliarder kroner, utgjorde innbetaling til innskuddspensjon 13 milliarder kroner, ytelsespensjon 5 milliarder og hybridpensjon 251 millioner.

Markeds- og regnskapsstatistikken for 2. kvartal 2017 fra Finans Norge viser at det ble innbetalt totalt 47 mrd. kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter. Dette er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

– Forklaringen er først og fremst bedriftenes overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv og pensjon i Finans Norge.

Pr. 30.06.2017 var livsforsikringsselskapene forsikringsforpliktelser overfor kundene totalt 1 216 mrd. kroner, hvorav private og kommunale tjenestepensjonsordninger utgjorde 1 081 mrd. kroner.

– Dette er den største og viktigste sparekapitalen for de aller fleste. Det er derfor viktig at regelverket for disse produktene legger best mulig til rette for at pensjon er oversiktlig, forvaltes godt og med god konkurranse i markedet, sier Stefi Kierulf Prytz

Privat tjenestepensjon

Innskuddspensjon er nå blitt den dominerende tjenestepensjonen i privat sektor. 

Innbetalinger til privat tjenestepensjon utgjør så langt i 2017 ca. 19 mrd. kroner. Innskuddsbasert pensjon alene står for 13 mrd. kroner av samlet innbetaling til privat tjenestepensjon, en økning på 15 % prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Innbetalinger til privat ytelsesbasert tjenestepensjon utgjør ved første halvår om lag 5 mrd. kroner.

Alderspensjon etter tjenestepensjonsloven (hybridpensjon) fortsetter å vokse. Ved utgangen av 2. kvartal 2017 er det innbetalt 251 millioner kroner til slike pensjonsordninger. Dette er en økning på 32 % sammenlignet med samme periode året før.

– Hybridpensjon opplever en sterk relativ økning, men veksten kommer fortsatt fra et lavt nivå. De aller fleste bedrifter velger innskuddspensjon for sine arbeidstagerne, sier Stefi Kierulf Prytz.

De totale forsikringsforpliktelsene innen privat tjenestepensjon er ved utgangen av juni 2017 på 577 mrd. kroner, hvorav fripoliser utgjør 299 mrd. kroner. Fripolisebestanden har økt med 9 prosent siden årsskiftet og utgjør nå 52 % av samlede forpliktelser i privat tjenestepensjon. Pensjonskapitalbevisene fortsetter også å vokse, og utgjorde ved halvårsskiftet om lag 64 mrd. kroner. Dette er en økning på 31 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Egen pensjonskonto

– Det er særlig på disse områdene det haster å forbedre regelverket. Kravet om årlig oppfyllelse av garantert avkastning i fripoliser gjør at disse kontraktene forvaltes med en meget lav aksjeandel. Finans Norge er også bekymret for at kundene i for liten grad er opptatt av sine pensjonskapitalbevis. Derfor ønsker vi å bidra i arbeidet med å realisere et nytt regelverk om egen pensjonskonto i Norge, sier Kierulf Prytz.

Kundenes pensjonsrettigheter i innskuddspensjonsordninger utgjør nå 201 mrd. kroner mot 180 mrd. kroner ved utgangen av 2016, mens forsikringsforpliktene for ytelsesbaserte pensjonsordninger utgjorde ca. 371 mrd. kroner. Forpliktelsene knyttet til hybridpensjon vokser fortsatt kraftig, og utgjør nå om lag 602 millioner kroner. Dette er en økning på 33 prosent siden 1. kvartal 2017.

Tjenestepensjonslovens regler for uførepensjon trådte i kraft 1. januar 2016, og bedriftene fikk ett års frist for å tilpasse sine uføredekninger til nytt regelverk. Ved utgangen av 1. halvår 2017 er det innbetalt 741 millioner kroner til ny uførepensjon etter tjenestepensjonsloven. Forsikringsforpliktelsene i disse uførepensjonsordningene utgjør pr. 30.06.2017 i overkant av 4,6 mrd. kroner.