Ja til lik deling av foreldrepermisjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ja til lik deling av foreldrepermisjon

Skal foreldrene selv få velge fordeling av foreldrepermisjon eller har samfunnet en legitim rett og plikt til å fordele permisjonstiden? Ja, mener Finans Norge.

Bilde av to utstillingsdukker mann og kvinne

Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Fordi det handler om mer enn penger, karriereutvikling for kvinner og næringslivets utfordringer knyttet til ansatte som er i permisjon. Diskusjonen handler vel så mye om følelser.

Problemstillingen er nå satt på dagsorden etter at Barnefamilieutvalget foreslår å dele foreldrepermisjonen likt mellom foreldrene. Forslaget innebærer at fedrekvoten økes til 20 uker fra dagens 10 uker og at det ikke blir noen fellesperiode til fri fordeling mellom foreldrene. Utvalget foreslår også å innføre selvstendig opptjeningsrett for far til foreldrepenger og å fjerne kontantstøtten.

Vil styrke likestillingen

Mange vil mene at hvem som skal ta ut permisjon er et spørsmål man bør overlate til foreldrene selv. Derfor skal det tungtveiende grunner til for å begrense foreldrenes mulighet til å fordele permisjonstiden. Som arbeidsgiverforening har Finans Norge imidlertid   besluttet å støtte utvalgets forslag.

Det er fortsatt en utfordring at menn og kvinner har forskjellige karriereløp når de får barn. Dermed mister arbeidslivet verdifull kompetanse og arbeidskraft. Utviklingen når det gjelder kjønnsbalanse i arbeidslivet går i dag i riktig retning, men det går tregt. Ser man på hvordan lederstillinger er fordelt mellom kvinner og menn i finansnæringen, men også i andre sektorer, – har vi ennå et stykke å gå. Det samme gjelder likelønn.

Likedeling av foreldrepermisjonen vil likestille mor og far som omsorgspersoner og gi begge kjønn like muligheter til å satse både på familie og yrkeskarriere. Permisjonstiden vil ikke lenger være mors rettighet, men begge foreldres delte rettighet. Far vil ikke lenger trenge å forhandle med arbeidsgiver eller mor om å ta ut lengre foreldrepermisjon. Og ikke minst; Arbeidsgivere vil vurdere arbeidssøkere  likere ved ansettelser og forfremmelser, da de kan forvente omtrent like langt fravær for både kvinner og menn ved barnefødsler.

I dag er dessverre fars uttak av foreldrepermisjon i stor grad begrenset til fedrekvoten. Da fedrekvoten ble økt til 14 uker i 2013, så man at fars uttak av foreldrepermisjon økte i takt. Etter at fedrekvoten ble redusert til 10 uker i 2014, tar imidlertid fedre ut kortere permisjon enn før. Det er i hovedsak mor som benytter seg av fellesperioden. Basert på statistikken er det grunn til å tro at fedre vil være lengre hjemme med barna hvis man likedeler permisjonen. Det vil gi økt likestilling både i arbeidslivet og i hjemmet.

Frihet forutsetter reelle valgmuligheter

Etter Finans Norges syn er ikke det at foreldrepermisjon er finansiert av staten i seg selv nok til å overstyre foreldrenes valgfrihet. Men vi mener at for mange foreldre ikke har reelle valgmuligheter, og det svekker frihetsargumentet kraftig. Mange menn blir fortsatt møtt med skepsis på jobben hvis de insisterer på mer permisjon enn fedrekvoten, og kvinner sklir inn i gamle mønstre som innebærer dårligere karrieremuligheter og lavere lønn. Mye tyder på, også i finansnæringen, at man trenger dette ekstra skyvet for raskere å oppnå lik behandling av kvinner og menn i arbeidslivet. 

For arbeidsgiver, særlig i små bedrifter, kan flere mellomlange permisjoner bli utfordrende å håndtere hvis permisjonen skal deles likt. Dette kan til en viss grad avhjelpes gjennom å benytte graderte foreldrepenger. Hensynet til amming kan også anføres som argument mot likedeling. I dag har imidlertid mor rett til lønnet ammefri, noe som gjør det mulig å fortsette ammingen etter endt permisjon.

Støtter utvalgets forslag

Det er argumenter både for og mot likedeling av foreldrepermisjon. Ut fra et arbeidsgiver- og samfunnsperspektiv bør imidlertid hensynet til et mer likestilt arbeidsliv veie tyngst. God kjønnsbalanse gir mangfold i arbeidslivet, noe som igjen gir økt innovasjon og verdiskapning. Derfor støtter Finans Norge forslaget om likedeling av foreldrepermisjon. Likedeling bør innføres over tid for å gi foreldre, næringsliv og samfunn tid til å tilpasse seg ny ordning.

Vi støtter også forslaget om selvstendig opptjeningsrettighet for far til foreldrepenger. Dagens ordning, der fars rett til foreldrepenger avhenger av at mor går ut i jobb eller utdanning, innebærer en forskjellsbehandling av mor og far som omsorgspersoner og fratar en del fedre muligheten til å være hjemme med barna. Selvstendig opptjeningsrett for far til foreldrepenger må på plass hvis man skal innføre likedeling av permisjonen. Vi støtter også forslaget om å fjerne kontantstøtten. Det vil gi økt deltakelse i arbeidslivet for kvinner, særlig innvandrerkvinner, og bidra til at flere innvandrerbarn går i barnehage. Det er bra både for arbeidslivet og for integreringen.

Runa Opdal Kerr

Runa Opdal Kerr

direktør arbeidsliv

415 15 427 runa.kerr@finansnorge.no