Soliditet langt over EU-krav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Soliditet langt over EU-krav

Norske banker har en vesentlig høyere uvektet kjernekapitalandel enn det forventede minstekravet i EU, skriver Finanstilsynet i sitt siste «Finansielt utsyn». 

Hvert halvår lager Finanstilsynet en rapport der tilsynet vurderer situasjonen for norske finansinstitusjoner. I rapporten påpeker Finanstilsynet at soliditeten i norske banker og livselskaper er god, noe som er nødvendig for å takle eventuelle tilbakeslag i økonomien. Finanstilsynet mener at gjeldssituasjonen i norske husholdninger og boligprisutviklingen er særlige grunner til bekymring. Men tilsynet påpeker at bankene har strammet inn utlånspraksis overfor husholdningene selv om det foreløpig er for tidlig å konkludere med hensyn til virkningen av den nye boliglånsforskriften.

Flater ut

De siste tallene for boligmarkedet som kom etter at Finanstilsynet ferdigstilte denne rapporten, viste en markert prisnedgang i boligmarkedet i Oslo på månedsbasis, men oppgang andre steder i landet. Det kan tyde på at boligmarkedet flater ut.

Tom Staavi. Foto– Det er i så fall en fornuftig utvikling etter en prisøkning som over tid som har ligget over inntektsveksten i husholdningene, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Finanstilsynet viser også til sårbarhet for uro i internasjonale finansmarkeder og det faktum at utlendingene holder en stor andel av bankenes markedsfinansiering som utgjør 47 prosent av samlet innlån. Dette gjør at norske banker er avhengige av tillit i det internasjonale penge- og kapitalmarkedet og at det er ro i disse markedene, påpeker tilsynet.

– Vi deler tilsynets vurdering på disse punktene. En viktig grunn til at bankene må se til utlandet for finansiering, er den begrensede etterspørselen i det norske markedet blant annet som følge av at det offentlige plasserer oljeinntektene i utlandet. Det fører til at bankene i større grad må se til utlandet for å hente kapital for utlån i Norge. Men det har også gitt redusert risiko i form av lavere refinansieringsrisiko all den tid disse lånene har lengre løpetid enn annen finansiering, sier Staavi.

Motstandsdyktige banker

Finanstilsynet gjennomfører en stresstest for å se hva et tilbakeslag i økonomien kan føre til. I denne utgaven har tilsynet forutsatt en betydelig høyere rente, økte risikopremier i markedet som trekker utlånsrentene enda høyere, lavere økonomisk vekst og økt proteksjonisme i verden.

Beregningene illustrerer at flere banker er sårbare for et sjokk som vedvarer. Kapitaldekningen i noen banker faller under de regulatoriske kravene, skriver Finanstilsynet. Og at det er risiko for betydelig økning i bankenes tap på utlån.

Finanstilsynets stresstest baserer seg på et sterkt tilbakeslag over flere år, det vil si at det er strenge forutsetninger. Likevel viser den at bankene er motstandsdyktige, men at en alvorlig krise i flere år vil kunne gi problemer for enkelte banker.

– Norske banker har bygget betydelig egenkapital over flere år og er godt rustet til å møte eventuelle tilbakeslag. De begrensede negative effektene av «oljenedturen» vi har erfart i Norge de siste årene er et godt eksempel på dette, sier Tom Staavi.

Effektiv finansiell infrastruktur

Finanstilsynet roser næringen for utviklingen av et effektivt finansielt system.

En robust finansiell infrastruktur er avgjørende for finansiell stabilitet. Norge er blant landene som har den mest effektive og framtidsrettede teknologien i finansnæringen, skriver tilsynet.

Finanstilsynet er videre klare på at regelverket ikke bør være til hinder for teknologisk innovasjon i finansielle tjenester, men det må samtidig legges vekt på beskyttelse av forbrukere og hensynet til finansiell stabilitet. Derfor tar tilsynet sikte på å etablere en egen informasjonsside rettet mot FinTech-virksomhet høsten 2017.

– Det er gledelig at Finanstilsynet denne gangen tilgodeser finansteknologi med et helt kapittel i rapporten. For at Norge fortsatt skal ligge i forkant, er det viktig at det gis rammebetingelser for innovasjon også på dette området, sier Staavi.